PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM UMK W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 3 etaty
(NR REF. 9-OR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w nowoczesnym budynku Archiwum.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Osoba będąca obywatelem polskim
 3. Wykształcenie wyższe , preferowane historia, specjalność archiwizacja.
 4. Co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z archiwizacją dokumentów,  w tym minimum 6 miesięcy w administracji publicznej

 

Wymagania dodatkowe* (będące przedmiotem ocenypodczas testów i rozmowy kwalifikacyjnej):
 1.  Znajomość ustawy z dnia 14.07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Znajomość ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Znajomość rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Znajomość Statutu Miasta Krakowa.
 6. Znajomość struktury organizacyjnej UMK
 7. Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie,

*„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

*„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu                                o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Do  zakresu obowiązków  wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych Urzędu.

 2. Porządkowanie przechowywanych dokumentów, prowadzenie okresowych przeglądów powierzonego zasobu archiwalnego.

 3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie spisu akt do zniszczenia.

 4. Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji do celów służbowych. Wykonywanie kwerend dla stron.

 5. Przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

   

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 2. wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,

 4. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 do 3800 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 5. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Siedziba  Referatu – ul. Na Załęczu 2, Kraków

 2. Możliwość pracy w terenie – nie

 3. W budynku znajdują się windy.

 4. Dyspozycyjność - tak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  15 listopada 2019 roku o godz. 11.00  w Sali Archiwum UMK, ul. Na Załęczu 2 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru