PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
(NR REF. 12-GK-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Udział w naborze mogą wziąć tylko osoby będące obywatelami polskimi. 

b) Wykształcenie wyższe. 

c) Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok pracy w sekretariacie. 

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

c) Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

d) Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

e) Ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej.

f) Umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

g) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie obsługi kancelaryjno – sekretarskiej Wydziału.

b) Obsługa elektroniczna obiegu dokumentów.

c) Wysyłanie korespondencji Wydziału zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

d) Przyjmowanie interwencji ustnych i telefonicznych, udzielanie informacji mieszkańcom w sprawach dotyczących działania Urzędu i Wydziału oraz informowanie stron o sposobie załatwiania spraw.

e) Ewidencja i nadzór nad majątkiem trwałym Wydziału oraz działania w zakresie zaopatrzenia Wydziału w sprzęt komputerowy, materiały biurowe i sprzęt techniki biurowej.

f) Realizacja spraw pracowniczych:

- ewidencja biletów MPK na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,

- ewidencja „Kart kontrolnych badań okresowych” oraz nadzór nad terminowym przeprowadzaniem badań lekarskich przez pracowników Wydziału,

- prowadzenie listy obecności, spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami lekarskimi, ewidencją wyjść służbowych i prywatnych,

- ewidencja, rozliczanie i prowadzenie kart godzin nadliczbowych oraz kart pozostawania w pracy poza godzinami służbowymi.

g) Obsługa aplikacji informatycznych systemu informatycznego Urzędu Miasta Krakowa dla potrzeb wykonywanych zadań.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: referent lub podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 złotych do 3800 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: nie

b) Dyspozycyjność: ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 22 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru