PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
(NR REF. 10-PI-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie,

  3. Wykształcenie wyższe – geografia, gospodarka przestrzenna

  4. Dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w systemach informacji geograficznej GIS

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  1) Znajomość Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

  2) Znajomość ustawy o rewitalizacji.

  3) Ogólna znajomość przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO).

  4) Znajomość środowiska systemów informacji geograficznej GIS

  5) Znajomość i umiejętności praktyczne w aplikacjach pakietu ESRI, ArcMapa w wersji 10.5 lub wyższa – potwierdzone testem praktycznym na etapie naboru.

  6) Znajomość i umiejętności praktyczne w aplikacji QGIS w wersji 2.18.16 lub wyższej – potwierdzone testem praktycznym na etapie naboru.

  7) Prezentacja wykonywanych projektów, analiz, opracowań

  8) Umiejętność klarownego formułowania myśli, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, sumienność.

  9) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

   3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Wykonywanie map i analiz z wykorzystaniem zgromadzonych danych.

  2. Dbanie o prawidłową strukturę i aktualność danych źródłowych.

  3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK w zakresie pozyskiwania/ udostępniania danych oraz analiz.

  4. Pozyskiwanie danych z Hurtowni Danych MSIP (HDMSIP).

  5. Pozyskiwanie danych przestrzennych przy pomocy usług danych przestrzennych tzn.: usługi wyszukiwania (WCS), przeglądania (WMS), pobierania (WFS).

  6. Wykonywanie i wizualizacja analiz z wykorzystaniem danych zgromadzonych w HDMSIP.

  7. Wspieranie pracowników Wydziału w zakresie wykorzystania danych przestrzennych do realizacji zadań własnych.

  8. Śledzenie zmian legislacyjnych w zakresie tematyki związanej z infrastrukturą przestrzenną, geodezją i kartografią.

  9. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych oraz instrukcji i wytycznych technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

  10. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępcę i kierownika referatu.

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Podinspektor lub Inspektor

  d) Miejsce pracy: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 300 zł do 4 300 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie( spotkania poza siedzibą Wydziału)

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 22 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 lipca 2019 roku o godz. 8:00 sala Kupiecka Budynek UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru