PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
(NR REF. 7-OR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Osoba będąca obywatelem polskim.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z analizą danych.

 

Wymagania dodatkowe* (będące przedmiotem oceny podczas testów i rozmowy kwalifikacyjnej):

 1. znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym: ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, oraz zagadnień związanych z kontrolą zarządczą,
 2. znajomość normy ISO 9001 i ISO 27001,
 3. biegła znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel w tym umiejętność jego wykorzystania w praktyce,
 4. umiejętność sporządzania pism i dokumentów urzędowych,
 5. umiejętność prowadzenia rozmów w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,
 6. wiedza nt. struktury organizacyjnej i funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków
 7. orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

 

 

*„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

*„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 1. Weryfikacja oraz ocena projektów i planów zadań bieżących, w odniesieniu do celów, mierników i wskaźników, wielkości zasobów przewidzianych do zaangażowania - z wykorzystaniem aplikacji STRADOM (baza danych mierników i wskaźników dot. działalności Gminy Miejskiej Kraków).
 2. Nadzorowanie poprawności zadań budżetowych w aplikacji STRADOM, pod względem:
  • zgodności z obowiązującą metodologią planowania zadań budżetowych i Wieloletnią Prognozą Finansową,
  • kosztów osobowych i zatrudnienia,
  • określenia zgodności zadań budżetowych ze Strategią Rozwoju Miasta Krakowa,
  • przypisania mierników i wskaźników umożliwiających ocenę jakości i efektywności realizacji zadań budżetowych i procesów horyzontalnych.-----
 3. Sporządzanie analiz, opinii oraz Raportów Oceny Zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie efektywności, jakości oraz stopnia realizacji celów zadań budżetowych.
 4. Sporządzanie analiz, opinii oraz propozycji działań doskonalących dotyczących procesów horyzontalnych oraz kluczowych wskaźników obrazujących trend rozwoju organizacji.
 5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budowy repozytorium danych niezbędnych do zarządzania operacyjnego i strategicznego oraz w procesie budżetowania.
 6. Monitorowanie realizacji bieżących zadań budżetowych z wykorzystaniem aplikacji STRADOM
 7. Nadzór nad ewidencją czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Krakowa z wykorzystaniem aplikacji „Rejestracja czasu pracy” (RCP), prowadzenie analizy pracochłonności

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. stanowisko : Podinspektor

 4. miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,

 5. siedziba Wydziału: plac Wszystkich Świętych 3-4

 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 do 3800 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Możliwość pracy również w innych siedzibach Urzędu.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 16 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 22 lipca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru