PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE -ADMINISTRATOR SIECI W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 8-IT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Osoba będąca obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  *zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy

  Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca współpracę

  z przełożonymi, współpracownikami i użytkownikami systemu informatycznego

  3. Wykształcenie wyższe z zakresu następujących dyscyplin naukowych: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka lub matematyka lub nauki fizyczne.

  lub

  Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie administrowania siecią komputerową i/lub usługami telefonii IP potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

  lub

  Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz studia podyplomowe z zakresu dyscyplin wymienionych w pkt 1.

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  1. Praktyczna znajomość oraz umiejętność administrowania sieciowymi urządzeniami aktywnymi firm Juniper i/lub Palo Alto i/lub HPE (Aruba) i/lub Cisco.

  2. Znajomość standardów sieciowych dla warstw 1-3 modelu OSI oraz dla telefonii IP.

  3. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

  4. Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) sieciami komputerowymi lub systemami telefonii IP potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności) oraz umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym szczególności Word, Excel, Outlook.

  5. Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001) oraz znajomość rozwiązań do monitorowania i zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci i VoIP.

  6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

  7. Posiadanie certyfikatów z zakresu administracji i konfiguracji rozwiązań sieciowych firm Juniper i/lub Palo Alto i/lub HPE (Aruba) i/lub Cisco i/lub platform telefonii IP.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa, a także pełnienie roli Administratora Technicznego dla wskazanych serwerów oraz usług, to jest:

  • zarządzanie siecią LAN, w tym głównie warstwą fizyczną oraz aktywnymi urządzeniami warstwy dostępowej,

  • zarządzanie usługami telefonii stacjonarnej IP (VoIP), w tym platformą centrali VoIP.

  2. Dla usług i urządzeń wskazanych w ramach zakresu czynności:

  • zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

  • zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji i charakterystyk usług,

  • planowanie rozbudowy i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie tej rozbudowy,

  • zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii,

  3. Monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

  4. W ramach wykonywanych zadań oferujemy udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach, możliwość rozwoju wiedzy oraz posiadanych umiejętności, również poprzez specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, możliwość pracy w środowisku nowoczesnych technologii klasy Enterprise (zespół administratorów zarządza środowiskiem sieciowym, serwerowym i bazodanowym, składającym się ze sprzętu renomowanych producentów, system składający się z ok. 300 urządzeń aktywnych, ok. 3000 urządzeń końcowych i ok. 3000 aparatów VoIP w ok. 20 lokalizacjach na terenie Krakowa, ok. 200 serwerów i ok. 35 baz danych).

  4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 7 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

   

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru