PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 5-EK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

a) Obywatelstwo polskie,

b) Wykształcenie wyższe.

 1. Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o finansowaniu zadań oświatowych, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych,

  b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

  c) znajomość struktury krakowskiej oświaty,

  d) umiejętność klarownego formułowania myśli,

  e) biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

  f) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

   

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) Przygotowywanie decyzji o udzieleniu/odmowie udzielenia zezwolenia dotyczącego założenia publicznej szkoły lub placówki prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

  b) Przygotowywanie decyzji o cofnięciu udzielonego zezwolenia dotyczącego założenia publicznej szkoły lub placówki prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

  c) Przygotowywanie decyzji o zmianie w udzielonym zezwoleniu dotyczącym założenia publicznej szkoły lub placówki prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

  d) Weryfikowanie zgłoszenia wpisu do ewidencji oraz wniosku o nadanie uprawnień publicznych szkole lub placówce niepublicznej.

  e) Przygotowywanie zaświadczeń w sprawie wpisu/zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

  f) Przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu/wykreśleniu z wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

  g) Przygotowanie decyzji dotyczącej nadania/cofnięcia uprawnień publicznych – niepublicznej szkole i placówce prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

  h) Prowadzenie kontroli w zakresie pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

  i) Sporządzanie zestawień, analiz i ocen dla potrzeb Wydziału Edukacji i innych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa związanych z dotowanymi placówkami.

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor

  d) Miejsce pracy: Wydział Edukacji,

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18,

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 300 zł do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie w przypadku przeprowadzania kontroli

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 12 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 16 maja 2019 roku o godz. 8:00 Sala nr 511 Vp. Budynek UMK przy u. Stachowicza 18 w Krakowie.

   

  Ważne!

  Z uwagi na duża ilość zgłoszonych aplikacji, zapraszamy na testy kwalifikacyjne w dniu 16 maja 2019 roku o godz. 8:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru