PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GEOLOGII I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 etaty)
(NR REF. 3-WS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe techniczne: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami.

c) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość przepisów ustawy o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko, znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

c) Umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji administracyjnych, w tym umiejętność praktycznej analizy dokumentacji wymaganej do wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

d) Umiejętność przygotowania projektu decyzji administracyjnej lub postanowienia zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego (w tym napisania jej

w programie WORD).

e) Co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w organach administracji publicznej.

f) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia.

b) Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących:

• udzielania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, za wyjątkiem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

• udzielania zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

c) Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wydania nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

d) Przygotowuje projekty opinii w formie postanowień dot. gospodarki odpadami na wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego.

e) Prowadzi egzekucję obowiązków nałożonych wydanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie właściwości Wydziału Kształtowania Środowiska.

f) Prowadzi działania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

g) Udostępnia zainteresowanym informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu gospodarki odpadami; wypełnia i publikuje karty informacyjne dla wniosków

i wydanych decyzji; przygotowuje projekty decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie gospodarowania odpadami.

h) Kontroluje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym przepisów ustawy o odpadach i warunków wydanych decyzji.

i) Sporządza opinie:

• cząstkowe dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

• cząstkowe w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

• inne opinie

a. - z zakresu objętego czynnościami służbowymi.

j) Rozpatruje interwencje mieszkańców dot. zanieczyszczeń środowiska odpadami.

k) Przygotowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia organów ścigania.

l) Wykonuje obowiązki operatora BIP Miasta Krakowa zgodnie z obowiązującym Regulaminem publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie określonym w Zarządzeniu wewnętrznym Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor lub Inspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Kształtowania Środowiska – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w terenie, wizji lokalnych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru