PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH I LEGISLACYJNYCH W BIURZE DS. DZIELNIC MIASTA KRAKOWA UMK
(NR REF. 1-BD-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo.

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w sądzie, lub w kancelarii prawnej, lub w biurze poradnictwa prawnego.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

c) Znajomość Statutów Dzielnic Miasta Krakowa.

d) Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

e) Znajomość zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu.

f) Znajomość zakresu działania Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Udzielanie organom Dzielnic Miasta Krakowa, przewodniczącym Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, członkom Rad Dzielnic Miasta Krakowa porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w szczególności przepisów dotyczących działalności jednostek pomocniczych.

b) Udzielanie pomocy oraz informacji w zakresie związanym z przygotowywaniem sesji Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

c) Świadczenie członkom Rad Dzielnic Miasta Krakowa pomocy przy sporządzaniu projektów uchwał.

d) Udział we wskazanych przez kierownika Referatu sesjach Rad Dzielnic Miasta Krakowa celem zapewnienia obsługi prawnej podczas posiedzeń.

e) Dokonywanie formalno-prawnej oceny uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa.

f) Wykonywanie zadań związanych z nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa nad Dzielnicami Miasta Krakowa.

g) Konsultacje prawne w zakresie przygotowania wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa do chwili powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego i przejęcia zadań przez Biuro Wyborcze.

h) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski radnych i komisji Rady Miasta Krakowa, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

i) Przygotowywanie aktów kierowania Dyrektora Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa, projektów poleceń służbowych Dyrektora Magistratu, projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i uchwał Rady Miasta Krakowa.

j) Wprowadzanie projektów zarządzeń i poleceń służbowych do właściwego systemu informatycznego ds. ich procedowania.

k) Prowadzenie rejestrów procedur zewnętrznych i wewnętrznych, poleceń i zarządzeń Dyrektora Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa, a także rejestrów upoważnień i pełnomocnictw, rejestru opinii prawnych i rejestru informacji publicznej.

l) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków przekazywanych według właściwości w ramach nadzoru nad działalnością Dzielnic.

m) Bieżące śledzenie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Biura: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.700,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Równoważny system czasu pracy.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 4 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru