PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (2 ETATY)
(NR REF. 1-NW-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  8. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Obywatelstwo polskie.

• Wykształcenie wyższe: nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.

• Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych, działach controlingu lub nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw, kancelariach audytorskich, bankach.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość kodeksu spółek handlowych.

• Znajomość ustawy o gospodarce komunalnej.

• Znajomość ustawy o rachunkowości.

• Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (w zakresie spółek z udziałem samorządu terytorialnego).

• Znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

• Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

• Znajomość kodeksu cywilnego.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

• Znajomość ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

• Znajomość spółek Gminy Miejskiej Kraków i zakres ich podstawowego działania.

• Zdany egzamin na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

• Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Biura Nadzoru Właścicielskiego.

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia nowych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Gromadzenie dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Gromadzenie i rejestrowanie protokołów i uchwał zgromadzeń i organów nadzorczych oraz dokumentów normatywnych spółek i fundacji.

• Prowadzenie monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Przygotowywanie okresowych informacji i wniosków na temat funkcjonowania spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie procedur zbywania akcji i udziałów spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie procedur zmierzających do przekształceń spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie procedur zmierzających do likwidacji spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie wykazu kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków i procedur wyboru członków rad nadzorczych spółek i organów fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie monitoringu działania rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie formalno-organizacyjnej obsługi zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Przygotowywanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Monitorowanie wdrażania zasad kształtowania wynagradzania członków organów spółek,

• Sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie procedur zmierzających do wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym nieruchomości, do spółek prawa handlowego oraz wkładów niepieniężnych na majątek tworzonych fundacji.

• Nadzór w zakresie przestrzegania warunków zawartych umów.

• Udzielanie informacji i wyjaśnień organom wyższych instancji, sądom i innym instytucjom.

• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje, skargi oraz interpelacje radnych, posłów i senatorów RP.

• Aktualizacja i publikacja w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej

• Archiwizowanie dokumentacji.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Miejsce pracy: Biuro Nadzoru Właścicielskiego – Urząd Miasta Krakowa.

• Lokalizacja: Kraków, ul. Kasprowicza 29, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 19 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 1 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru