PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 3-IT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) obywatelstwo polskie a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  *zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy

  Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca współpracę

  z przełożonymi, współpracownikami i użytkownikami systemu informatycznego

   

  b) Wykształcenie wyższe.

  c) Udokumentowane minimum roczne, doświadczenie w zakresie kierowania lub koordynowania pracą zespołu.

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) Umiejętność zarzadzania zespołem i pracy w zespole

  b) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji

  c) Dobra znajomość pakietu MS OFFICCE w szczególności WORD i EXCEL .

  d) Znajomość standardów i dobrych praktyk obsługi klienta

  e) Innowacyjne i kreatywne podejście.

  f) Dodatkowym atutem jest posiadanie certyfikatów poświadczających ukończenie szkoleń z zakresu ITIL, bezpieczeństwa informacji oraz dot. zarządzania zespołem.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) Koordynacja pracy zespołu I linii wsparcia zgodnie z założonymi planami i standardami jakościowymi.

  b) Utrzymywanie pojedynczego punktu kontaktu dla użytkowników UMK.

  c) Zarządzanie awariami SI UMK w zakresie koordynacji działań pozostałych linii wsparcia.

  d) Analizowanie oraz eskalacja nierozstrzygniętych problemów w celu szybszego ich rozwiązania

  e) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rejestru zgłaszanych awarii i wykonanych interwencji w systemie Atmosfera.

  f) Analizowanie aktywności I linii wsparcia i rekomendacja zmian mających na celu ciągłą poprawę efektywności i wydajności

  g) Odpowiedzialność za budowę bazy wiedzy w zakresie kompetencji

  h) Dbałość o stały rozwój kompetencji zespołu I linii wsparcia, służący zwiększaniu satysfakcji użytkowników końcowych.

  i) Przygotowywanie raportów dla świadczonych usług na potrzeby kierownictwa IT.

  j) Uzgodnienie warunków realizacji nowych usług informatycznych przeznaczonych dla pracowników UMK.

  k) Przekazywanie kierownikowi referatu propozycji nagradzania pracowników I linii wsparcia

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.100,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 17 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 lutego 2019 roku o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru