PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 1-EK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

       a) obywatelstwo polskie,

       b) wykształcenie wyższe techniczne lub administracja publiczna

       c) pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

 1. Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  1) znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, o finansowaniu zadań oświatowych,

  2) znajomość ustawy – Karta Nauczyciela,

  3) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,

  4) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

  5) znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy o finansach publicznych,

  6) znajomość struktury krakowskiej oświaty,

  7) umiejętność klarownego formułowania myśli,

  8) biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

  9) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, w tym ustalanie propozycji priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  2. Kontrole w zakresie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  3. Realizacja „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów” – obozy naukowe, listy gratulacyjne Prezydenta.

  4. Współpraca ze Związkami Zawodowymi w zakresie działania referatu.

  5. Opracowywanie materiałów dla Biura Prasowego w zakresie działania stanowiska.

  6. Koordynacja działań w zakresie edukacji patriotycznej.

  7. Koordynacja działań dotyczących programów związanych z bezpieczeństwem.

  8. Koordynacja działań związanych z projektem HIP - Zimbardo

  9. Koordynacja działań związanych z RCP/ STRADOM

  10. Przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

  11. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Dyrektora Magistratu itp.

  12. Przygotowanie opinii do projektów dla Prezydenta Miasta Krakowa.

  13. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem projektów uchwał na Sesje i Komisje Rady Miasta Krakowa (w zakresie działania stanowiska).

  14. Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania stanowiska.

  15. Przygotowanie korespondencji i prowadzenie dokumentacji w zakresie działania stanowiska oraz ich archiwizowanie.

  16. Rejestracja czasu pracy w systemie RCP.

  17. Udzielanie informacji zgłaszającym się stronom ( w zakresie działania stanowiska).

  18. Załatwianie spraw w zakresie działania stanowiska wynikających z bieżącej korespondencji.

  19. Zbieranie i przetwarzanie danych wynikających z przeprowadzanych ankiet wśród dyrektorów szkół i placówek.

  20. Opracowanie w imieniu Wydziału zbiorczych informacji i opinii m.in do dokumentów o charakterze strategicznym.

  21. Działania związane z udostępnianiem informacji publicznej przez Urząd Miasta Krakowa zgodnie z „procedurą wewnętrzną dot. Koordynacji działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek”.

  22. Kształtowanie polityki wsparcia edukacyjnego – inspirowanie inicjatyw edukacyjnych.

  23. Działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy Miejskiej Kraków w zakresie oświaty.

  24. Działania promocyjne dla uroczystości i przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Edukacji

  25. Współpraca z pełnomocnikami Prezydenta, innymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, Radami Dzielnic, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków a także podmiotami zewnętrznymi w zakresie inicjatyw edukacyjnych dotyczących dzieci i młodzieży.

  26. Użytkowanie podsystemu „Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu” w zakresie działania stanowiska

  27. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz kierownika referatu.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

  d) miejsce pracy: Wydział Edukacji,

  e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18,

  f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 zł do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie

  b) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.

   

   

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 13 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru