PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK 1 ETAT
(NR REF. 1-BM-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

• spełnienie wymagań  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• wykształcenie: wyższe ekonomiczne,

• co najmniej 6-miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość ustawy o finansach publicznych.

• Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

• Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

• Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

• Znajomość Statutu Miasta Krakowa oraz struktury UMK.

• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem informacji (normy ISO 9001 i 27001).

• Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

• Doświadczenie w prowadzeniu obsługi sekretarskiej.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Przygotowywanie projektu planu finansowego Wydziału Budżetu Miasta, monitorowanie realizacji planu finansowego Wydziału, przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz sporządzenie materiałów sprawozdawczych z realizacji zadań Wydziału.

• Prowadzenie obsługi sekretariatu Wydziału Budżetu Miasta.

• Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta Krakowa, Komisje oraz na inne spotkania i narady.

• Nadzorowanie poprawności i terminowości odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych Miasta Krakowa oraz terminowej realizacji uchwał RMK, skarg, wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczących zadań Wydziału.

• Koordynowanie w Wydziale spraw związanych z publikowaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakresie kompetencji Wydziału.

• Koordynowanie spraw w zakresie realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu.

• Wykonywanie działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością.

• Gospodarowanie biletami uprawniającymi do służbowych przejazdów pracowników Wydziału środkami komunikacji miejskiej.

• Monitorowanie obiegu poczty w Wydziale, przyjmowanie, przegląd, rejestrowanie pism wpływających do Wydziału oraz przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych referatów Wydziału. Obsługa elektronicznej skrzynki wydziałowej, podsystemu Rejestracja i Śledzenie Spraw (RISS) oraz aplikacji SERVO-EPUAP.

• Prowadzenie biblioteki Wydziałowej oraz obsługa Systemu Obsługi Księgozbioru.

• Prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału.

• Nadzór nad przekazywaniem dokumentów Wydziału do Archiwum.

• Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w Wydziale.

• Przygotowywanie pism dotyczących spraw załatwianych na stanowisku.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Budżetu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 12 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru