PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 etat
(NR REF. 6-BP-2018)

 

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• dostęp do najnowszych technologii,

• terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

• spełnienie wymagań  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• wykształcenie wyższe o specjalności architektura, gospodarka przestrzenna, geodezja,

• doświadczenie zawodowe – 1 rok w zakresie pracy w administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• ogólna wiedza ze znajomości KPA,

• ogólna znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

• ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

• znajomość problematyki planowania przestrzennego w gminie m. Kraków,

• umiejętność rozmowy z mieszkańcem w zakresie problematyki planowania przestrzennego,

• ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Biura Planowania Przestrzennego w szczególności Pracowni Informacji Planistycznej,

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

• wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz naliczanie za nie opłaty skarbowej,

• wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa lub gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych w Biurze ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Biura oraz naliczanie za nie opłat skarbowych,

• opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych Miasta w zakresie zgodności z polityką przestrzenną Miasta,

• wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia,

• wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia,

• wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

• wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego,

• wyrażanie stanowiska w sprawach udzielania lub zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,

• wyrażanie stanowiska w sprawie udzielania lub zmiany koncesji na działalność gospodarczą w zakresie:

- wydobywania kopalin ze złóż,

- bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

• wyrażanie stanowiska w sprawie ustalenia zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego w przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia koncesji w formie postanowienia,

• wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności lokalizacji magazynu alkoholu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

• wyrażanie stanowiska w przedmiocie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• wyrażanie stanowiska w przedmiocie lokalizacji lądowiska w zakresie zgodności z:ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; możliwościami wykorzystania terenu na cele lądowiska.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Biuro Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

 Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 4 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 w Sali 303 UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 


  Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru