PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UMK (2 ETATY)
(NR REF. 6-OR-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 

I. Wymagania w zakresie organizacji pracy

1) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, skuteczność w realizacji celów,

2) Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

3) Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.

4) Umiejętności planowania oraz organizacyjne.

5) Umiejętność przeprowadzania szkoleń.

 

II. Wymagania w zakresie wiedzy technicznej

1) Ogólna wiedza w zakresie przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji, w tym szczególnie za pośrednictwem technologii internetowych.

2) Znajomość przeglądarek internetowych oraz biegłość w formułowaniu składni zapytań dla wyszukiwarek internetowych.

3) Znajomość HTML, XHTML, XML.

4) Ogólna wiedza w zakresie prowadzenia serwisów WWW – webmastering.

5) Znajomość programów do tworzenia grafiki rastrowej.

6) Biegłość w obsłudze oprogramowania pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (MS Office Professional).

7) Znajomość protokołów komunikacyjnych i szyfrujących umożliwiających wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych.

8) Znajomość formatów danych zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych, za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

 

III. Wymagania w zakresie znajomości przepisów prawa

1) Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

2) Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3) Znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

4) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

5) Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6) Znajomość ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

8) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

9) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

10) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

11) Znajomość struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków.

12) Znajomość przepisów regulujących publikację w BIP w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

- Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Tworzenie i aktualizowanie menu, głównych stron oraz budowanie struktury modułów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w Serwisach Systemu Elektronicznych Usług Publicznych Gminy Miejskiej Kraków oraz w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

2. Koordynowanie i monitorowanie publikowania informacji publicznych przez komórki organizacyjne UMK i MJO oraz współpraca przy tworzeniu, aktualizowaniu i budowaniu struktury stron podstawowych menu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i MJO.

3. Współpraca z administratorem BIP MK w zakresie budowania struktury BIP oraz wdrażania kolejnych modułów informacyjnych.

4. Współpraca z Koordynatorami i Operatorami BIP MK komórek organizacyjnych UMK, prowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie publikowania, nadzór nad właściwym wprowadzeniem danych.

5. Standaryzacja udostępniania informacji publicznych w BIP MK, w tym:

a) budowanie podstawowej struktury BIP MJO w ramach BIP MK,

b) wdrażanie BIP MJO nowo powoływanych jednostek,

c) przydzielanie Administratorom i Redaktorom BIP MJO identyfikatorów, haseł i certyfikatów dostępu do narzędzi edycyjnych umożliwiających publikowanie w BIP MK,

d) współpraca z kierującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie nadzoru nad pracą użytkowników i kontrola prawidłowego wykorzystania baz danych.

6. Opracowywanie analiz pracy komórek organizacyjnych UMK i MJO związanych z publikowaniem informacji w BIP MK.

7. Współpraca przy realizacji zadań wynikających z udostępniania informacji publicznych.

8. Współpraca z wydziałami i nadzór w zakresie wdrażania elektronicznego sposobu załatwiania spraw, modelowania procesów przepływu danych, oraz udostępniania usług .

9. Współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie merytorycznych aspektów wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.

10. Współpraca przy zarządzaniu kontami Klientów.

11. Koordynacja zadań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem systemem obiegu dokumentów elektronicznych.

12. Współpraca przy opracowywaniu koncepcji świadczenia usług drogą elektroniczną z uwzględnianiem funkcjonujących w UMK systemów informatycznych zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez komórki organizacyjne UMK.

13. Koordynowanie realizacji umów dotyczących wdrażania aplikacji informatycznych (budowa i modernizacja rozwiązań informatycznych społeczeństwa informacyjnego).

14. Pełnienie funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego aplikacji będących w kompetencjach Oddziału.

15. Przeprowadzania szkoleń dla użytkowników UMK, MJO oraz pozostałych podmiotów z zakresu obsługi aplikacji koordynowanych przez Oddział

16. Prowadzenie korespondencji w sprawach organizacyjnych wynikających ze współpracy Oddziału z komórkami organizacyjnymi UMK i MJO.

17. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika Oddziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

3. Miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru – Urząd Miasta Krakowa.

4. Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

1. Formularz zgłoszeniowy, formularz samooceny.

2. Dokument potwierdzający tożsamość.

3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Poniżej znajduje się formularz samooceny, którego przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.

Plik należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 29 listopada 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 9:30 w Sali Portretowej przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

Poniżej znajduje się lista plików, których przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.
Pliki należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru