PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (9 ETATÓW)
(NR REF. 10-AU-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe o profilu techniczno-budowlanym: architektoniczne, inżynieria lądowa, inżynieria wodna, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna.

 Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość ustawy prawo budowlane,

 2. znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 4. znajomość przepisów wykonawczych oraz przepisów odrębnych z zakresie działania Wydziału w odniesieniu do pozwoleń na budowę,

 5. umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (rozpoznawanie i znajomość dokumentów, sposób dokonywania analizy, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, logiczne myślenie – analiza i synteza),

 6. umiejętność interpretacji przepisów wykonawczych w zakresie działania Wydziału, rozumienie treści przepisów,

 7. odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

 8. doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego  - minimum 6 miesięcy,

 9. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej – minimum 1 rok. 

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań. 

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

 2. sporządzanie projektów decyzji:

  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

  - o pozwoleniu na budowę,

  - o pozwoleniu na rozbiórkę,

  - o niezbędności wejścia na sąsiedni teren, do sąsiedniego budynku lub lokalu w związku z prowadzeniem robót budowlanych,

  - o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

  - o zmianie decyzji pozwolenia na budowę,

 3. sporządzanie projektów postanowień w sprawach udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

 4. sporządzanie projektów wystąpień do Ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów,

 5. sporządzanie projektów postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno – budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości,

 6. sporządzanie projektów postanowień o zawieszeniu postępowań w sprawach należących do kompetencji Referatu,

 7. sporządzanie projektów postanowień o wznowieniu postępowania w sprawach należących do kompetencji Referatu,

 8. sporządzanie projektów postanowień o zatwierdzeniu ugody w sprawach należących do kompetencji Referatu,

 9. sporządzanie projektów postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki w sprawach należących do kompetencji Referatu,

 10. sporządzanie projektów postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu,

 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego Zastępcę oraz Kierownika Referatu nie objętych niniejszym zakresem czynności.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy:  Wydział Architektury i Urbanistyki – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  1) formularz zgłoszeniowy,

  2) dokument potwierdzający tożsamość,

  3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmów kwalifikacyjnych),

  4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia) 

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru