PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (5 ETATÓW)
(NR REF. 5-KM-2018)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  8. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

        • Wykształcenie wyższe.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

b) Znajomość obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności rozdziałów dot. rejestracji pojazdów, homologacji, warunków technicznych pojazdów, centralnej ewidencji pojazdów, badań technicznych pojazdów, zatrzymywania i zwracania dowodów rejestracyjnych.

c) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.

d) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

e) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

f) Znajomość obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami, a w szczególności rozdziałów dot. wydawania praw jazdy, badań lekarskich, badań psychologicznych, wymagań w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, wymiana praw jazdy oraz zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

g) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

h) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

i) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

j) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

k) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

l) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

m) Odporność na stres i zdolność do pracy pod presją klientów.

n) Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, motywacja.

o) Umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność i własna inicjatywa.

p) Referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia – jeżeli były takie wydane.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów oraz dokonywanie zmian w pojazdach zarejestrowanych.

b) Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

c) Przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

d) Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

e) Systematyzowania i archiwizacja akt.

f) Pełna obsługa stanowiska informacyjnego (weryfikacja dokumentów, pokierowanie klienta na właściwe stanowisko, pomoc przy wypełnieniu wniosków, informacja telefoniczna).

g) Użytkowanie systemów POJAZD, KIEROWCA oraz aplikacji do rejestrowania czasu pracy RCP.

h) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw. Prowadzenie korespondencji w sprawach rejestracji pojazdów oraz wykonywanie czynności związanych ze współpracą z innymi urzędami oraz organami ścigania.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do15.30 oraz od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 18.00.

• Miejsce pracy: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców– Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 7 października 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 10 października 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru