PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK
(NR REF. 5-BP-2018)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

•spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla  stanowisk urzędniczych,

•wykształcenie wyższe o specjalności: architektura, geodezja, kartografia, gospodarka przestrzenna.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość w zakresie sporządzania części graficznej dokumentacji planistycznej

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

2. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi,

3. znajomość ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,

4. znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

5. ogólna znajomość Dyrektywy INSPIRE,

6. znajomość problematyki planowania przestrzennego w Gminie Miejskiej Kraków,

7. znajomość z zakresu problematyki pracy w Biurze Planowania Przestrzennego,

8. znajomość oprogramowania firmy Bentley: MicroStation V8i, Descartes,

9. znajomość oprogramowania GIS: GeoMedia Professional, ESRI ArcGIS.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

W szczególności:

1.obsługa systemu informacji przestrzennej – przygotowanie, aktualizacja i udostępnianie danych z zakresu planowania przestrzennego,

2.projektowanie i wykonywanie baz danych oraz projektów GIS, sporządzanie cyfrowych opracowań w zakresie analiz i monitoringu realizacji polityki przestrzennej oraz wizualizacja komputerowa sporządzonych opracowań,

3.wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych, Studium oraz innych opracowań Biura,

4.przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w odbiorze dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych,

5.prowadzenie rejestru - monitoringu prac planistycznych oraz obowiązujących i sporządzanych planów miejscowych,

6.realizowanie czynności związanych z opracowaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

7.wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania Biura, zleconych przez Dyrektora, jego zastępcę i kierownika Pracowni.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

•pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

•wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

•miejsce pracy: Biuro Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa,

•stanowisko : Referent lub Podinspektor,

•wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

•dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

•formularz zgłoszeniowy,

•dokument potwierdzający tożsamość,

•dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

•pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

•drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

•trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 7 października 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne, odbędą się w dniu 11 października 2018 roku o godz. 8:00, Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru