PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC I-XVIII W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK 1 ET.
(NR REF. 3-BR-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)
• Spełnianie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.
• Wykształcenie wyższe.

• Co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

• Znajomość Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. (z późn. zm.)

• Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

• Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

• Znajomość kompetencji Dzielnicy.

• Umiejętność załatwiania trudnych spraw mieszkańców Dzielnicy.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Obsługa kancelaryjno-biurowa organów Dzielnicy:

 przygotowywanie materiałów na posiedzenia,

 sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu oraz sesji Rady Dzielnicy,

 rejestracja uchwał organów Dzielnicy w systemie Baza Uchwał Rad Dzielnic,

 prowadzenie rejestru uchwał oraz dokumentacji dotyczącej działalności Dzielnicy,

 publikowanie dokumentów z pracy Dzielnicy w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym uchwał Rady i Zarządu Dzielnicy, protokołów z sesji Rady i posiedzeń Zarządu Dzielnicy, harmonogramów sesji Rady Dzielnicy wraz z przedmiotem obrad.

• Obsługa finansowo-sprawozdawcza Dzielnicy:

 prowadzenie w formie arkusza kalkulacyjnego bieżącego zestawienia zadań Dzielnicy,

 prowadzenie dokumentacji będącej podstawą wypłaty diet członkom Rady Dzielnicy,

 obsługa komputerowego systemu naliczania diet,

 prowadzenie ewidencji wydatków oraz monitorowanie realizacji wydatków w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

• Sprawy związane z zabezpieczeniem majątku Dzielnicy, w tym prowadzenie książki inwentarzowej składników majątkowych.

• Obsługa mieszkańców, udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania samorządu i kompetencji Dzielnicy.

• Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zleconych przez Dyrektora lub kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko: Referent, Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy,

• Dokument potwierdzający tożsamość,

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 15 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru