PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH ( 5 etatów)
(NR REF. 5-SA-2018)


 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe

c) staż pracy w urzędach administracji publicznej min 1 rok

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.

z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

b) znajomość ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.),

c) znajomość ustawy z dnia 6 sierpnia 2016 r. o dowodach osobistych (tj.Dz. U. z 2017 r., poz. 1464),

d) znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 stycznia 2015 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U, z 2015 r, poz.212),

e) znajomość Statutu Miasta Krakowa,

f) znajomość procedury przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

g) znajomość procedur dotyczących zameldowania na pobyt stały, czasowy oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, procedury udostępniania danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi,

h) znajomość aplikacji Word, Excel,

i) umiejętność przeprowadzenia rozmów z interesantami,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonania obowiązków na wskazanym stanowisku),

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa klientów związana z dowodami osobistymi:

- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz weryfikacja ich prawidłowości pod względem formalnym

   i merytorycznym oraz przekazanie ich do Centrum Personalizacji Dokumentów,

- wydawanie dowodu osobistego stronie,

- przyjmowanie wniosków oraz doręczanie dowodów osobistych osobom niepełnosprawnym w domach, zakładach opieki       społecznej i szpitalach,

- wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

- przesyłanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,

- przygotowywanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,

- przygotowywanie korespondencji z klientami oraz urzędami i instytucjami w sprawach dowodów osobistych,

- rejestrowanie dowodów odnalezionych,

- udzielanie klientom informacji w sprawach dowodów osobistych,

- aktualizowanie danych i usuwanie niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych,

b) obsługa klientów w sprawach meldunkowych i wyborczych:

- przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i ich rejestracja w rejestrze PESEL oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu

  i wymeldowaniu,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności,

- prowadzenie rejestru mieszkańców w podsystemie informatycznym ELUD,

- aktualizowanie danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,

- przyjmowanie oraz realizacja wniosków do dopisania do spisu wyborców oraz stałego rejestru wyborców,

- wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

- przygotowywanie spisów wyborców,

- udzielanie informacji w sprawach meldunkowych i wyborczych,

c) przygotowywanie do podpisu dla osoby upoważnionej lub bezpośredniego przełożonego:

- projektów zaświadczeń, postanowień i decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania referatu,

- projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych w trybie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji    ludności,

- projektów innych pism i dokumentów adresowanych do klientów oraz urzędów lub instytucji w sprawach wchodzących w zakres działania referatu,

d) obsługa korespondencji wpływającej za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz Internetowego Dziennika Zapytań,

e) potwierdzenie kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”,

f) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania referatu zleconych przez Dyrektora, Jego Zastępcę i Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.800-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

c) miejsce pracy: Wydział Spraw Administracyjnych w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa oraz w galeriach handlowych na terenie Miasta,

d) godziny pracy: od poniedziałku do soboty w przedziale czasu pomiędzy 7.30 – 18.00, rotacyjnie według ustalonego harmonogramu,

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),

f) zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub

   7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim :

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

- pierwszy etap – wstępna selekcja zgłoszeń pod katem spełnienia wymogów formalnych,

- drugi etap – test z wiedzy i umiejętności,

- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do dnia 12.07.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 16.07.2018 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru