PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
(NR REF. 6-PT-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu turystyki.

• Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach publicznych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 

• Ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, Statut Miasta Krakowa).

• Znajomość ustawy o usługach turystycznych i przepisów wykonawczych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych ustaw regulujących działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

• Znajomość Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 i innych uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym turystyki.

• Znajomość rynku usług hotelarskich oraz przewodnictwa turystycznego, a także znajomość atrakcji turystycznych Krakowa i regionu, w tym wiedzy nt. ruchu turystycznego w Krakowie na przestrzeni ostatnich lat

• Wiedza o działaniach z zakresu rozwoju turystyki w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez pion turystyki w Wydziale Promocji i Turystyki.

• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

• Umiejętność obsługi edytorów tekstu, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, baz danych.

• Komunikatywność i kreatywność, zorientowanie na osiąganie zamierzonych efektów, odporność na stres.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych – innych niż obiekty hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych) – wpisy, wykreślenia, zmiany.

2. Kontrola obiektów noclegowych oraz prowadzenie czynności w zakresie postępowania pokontrolnego, monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Monitoring rynku związany ze świadczeniem usług hotelarskich w zakresie legalności prowadzonej działalności noclegowej.

4. Współpraca z organami i innymi służbami regulującymi obszar usług turystycznych.

5. Współpraca/współorganizacja - wraz z branżą turystyczną przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości usług turystycznych.

6. Współpraca z przedstawicielami administracji publicznej i innymi organizacjami mającymi znaczący wpływ na funkcjonowanie usług turystycznych szczególnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolską Organizacją Turystyczną, Krakowską Izbą Turystyki, Małopolską Izbą Hotelarską Gremium etc.

7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie usług turystycznych, w tym udział w pracach zespołów doradczych oraz branżowych powoływanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa.

8. Monitoring zmian prawnych związanych z usługami turystycznymi.

9. Obsługa systemu KON, SEUP w zakresie ewidencji innych obiektów niż obiekty hotelarskie (niekategoryzowanych).

10. Publikacja informacji dotyczących usług turystycznych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz Dyrekcję Wydziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Promocji i Turystyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 do 3.500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy,

• dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 sala Lea UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru