PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W BIURZE PRASOWYM UMK 2 ETATY
(NR REF. 2-BI-2018)


 

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• dostęp do najnowszych technologii,

• terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

• spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• wykształcenie wyższe,

• minimum półroczne doświadczenie w tworzeniu i redagowaniu serwisów informacyjnych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym,

• znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

• znajomość przepisów Ustawy prawo prasowe,

• wiedza dotycząca kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta,

• umiejętność konstrukcji informacji prasowych,

• znajomość struktury UMK i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków,

• znajomość miejskich serwisów internetowych oraz Linii Graficznej Miasta w Internecie,

• doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych i serwisów opiniotwórczych (tworzenie informacji prasowych, znajomość systemu CMS, np. WordPress, pakietu Adobe m.in. Photoshop, Lightroom, Illustrator, mediów strumieniowych),

• znajomość mediów lokalnych i ogólnopolskich,

• dokument potwierdzający doświadczenie w pracy w zarządzaniu serwisami opiniotwórczymi.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• obsługa struktur bazodanowych Miejskiej Platformy Internetowej (MPI), będących w kompetencjach Referatu Mediów Miejskich w szczególności:

- zarządzanie strukturami bazodanowymi będącymi w kompetencjach Biura Prasowego;

- aktualizowanie portalu www.krakow.pl w niedziele i święta;

- obsługa zewnętrzna serwisów internetowych będących w kompetencjach Referatu Mediów Miejskich;

- obsługa kanałów społecznościowych.

• opracowanie materiałów graficznych, multimedialnych i prezentacji na potrzeby strony internetowej oraz innych działań promocyjnych,

• korespondencja z internautami oraz obsługa Internetowego Dziennika Zapytań w ramach Biuletynu Informacji Publicznej,

• produkcja, redakcja i aktualizacja stron internetowych będących w kompetencjach Referatu Mediów Miejskich,

• udział w projektowaniu kampanii informacyjnych w zakresie uwzględniającym rolę mediów miejskich,

• administracja techniczna MPI, w szczególności obsługa zgłoszeń operatorów, współpraca z koordynatorami i operatorami wyznaczonymi do kontaktu z MPI w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i jednostkach miejskich oraz przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie nadzoru, pozyskiwania, aktualizowania i przepływu informacji,

• przygotowanie materiałów merytorycznych do umów z partnerami Miejskiej Platformy Internetowej,

• przygotowanie i dystrybucja materiałów pisemnych na potrzeby informacji publicznej zapytań oraz interpelacji,

• prowadzenie bazy multimedialnej Biura Prasowego: zdjęć, plików audio, wideo, tekstów, prezentacji PowerPoint itp.,

• współpraca z administratorem serwisu,

• archiwizacja materiałów wynikających z zakresu czynności,

• wykonywanie innych poleceń Dyrektora Biura Prasowego i Kierownika Referatu Mediów Miejskich,

• współpraca z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Miasta Krakowa,

• przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,

• przestrzeganie przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

• wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• miejsce pracy: Biuro Prasowe – Urząd Miasta Krakowa,

• stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy,

• dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

W związku z pojawieniem się dodatkowego wolnego etatu w trakcie trwającego postępowania rekrutacyjnego, liczba etatów została zwiększona do 2.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru