PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
(NR REF. 9-GS-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe: geodezja, prawo, gospodarka nieruchomościami.

• Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, działach obsługi prawnej osób prawnych, firmach i innych podmiotach, których działalność związana jest z rynkiem nieruchomości.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

• Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

• Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

• Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

• Posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego lub doświadczenie zawodowe związane z analizą operatów szacunkowych (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem).

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi procedurami.

• Weryfikacja operatów szacunkowych pod kątem zgodności z przepisami prawa.

• Prowadzenie postępowań dotyczących:

 aktualizowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

 ustalania i naliczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

 udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

 nieodpłatnego przenoszenia własności garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Skarbu Państwa na rzecz ich najemców z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

 wyodrębniania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Skarbu Państwa do nowo założonych ksiąg wieczystych

 sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

 sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach usytuowanych na gruncie nie spełniającym wymogów działki budowlanej

 zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

 zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w przypadku ich zbycia przez nabywcę przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia

 zmiany umów użytkowania wieczystego w zakresie celu i sposobu zagospodarowania nieruchomości.

• Udzielanie informacji w sprawie podmiotów właściwych do wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa.

• Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

• Współpraca z Zespołem Radców Prawnych i Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach sądowych w sprawach prowadzonych przez referat.

• Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w prowadzonych sprawach.

• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wpływającą korespondencję m.in. wnioski

o dostęp do informacji publicznej, interpelacje Radnych Miasta Krakowa i zapytania poselskie.

• Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi w zakresie spraw prowadzonych w Referacie.

• Opracowywanie sprawozdań z realizowanych zadań.

• Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego zastępców

i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 7 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 14 maja 2018 roku o godz. 12:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru