PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZEDNICZE W ODDZIALE Społeczeństwa Informacyjnego WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 3 etaty 

(NR REF. 1-OR-2018)

 

 

 

 

Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

5. Dostęp do najnowszych technologii,

6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie

7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

1.  Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2. Wykształcenie wyższe.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

1. Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego.

2. Ogólna wiedza w zakresie przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji, w tym szczególnie za pośrednictwem technologii internetowych.

3. Znajomość przeglądarek internetowych.

4. Znajomość HTML, XHTML, XML.

5. Znajomość prowadzenia serwisów WWW – webmastering

6. Ogólna wiedza z zakresu programowania, baz danych, analizy oprogramowania.

7. Znajomość protokołów komunikacyjnych i szyfrujących umożliwiających wymianę danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych.

8. Obsługa MS Office Professional.

9. Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzeń wykonawczych.

10. Znajomość ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

12. Znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (głównie w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych)

13. Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

14. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

15. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku)

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Współpraca przy realizacji zadań w zakresie wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.

2. Współpraca z wydziałami i nadzór w zakresie wdrażania elektronicznego sposobu załatwiania spraw.

3. Współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie merytorycznych aspektów wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.

4. Współpraca z wydziałami w zakresie modelowania procesów przepływu danych.

5. Współpraca z wydziałami w zakresie udostępniania usług.

6. Współpraca przy zarządzaniu kontami Klientów.

7. Współpraca przy zarządzaniu systemem obiegu dokumentów elektronicznych.

8. Współpraca przy opracowywaniu koncepcji świadczenia usług drogą elektroniczną z uwzględnianiem funkcjonujących w UMK systemów informatycznych zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez komórki organizacyjne UMK.

9. Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych

wynikających z realizacji zadań oddziału.

10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika oddziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

3. Miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru – Urząd Miasta Krakowa,

4. Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

1. Formularz zgłoszeniowy, formularz samooceny.

2. Dokument potwierdzający tożsamość.

3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Poniżej znajduje się formularz samooceny, którego przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.

Plik należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 22 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 26 kwietnia 2018  roku o godz. 9:00 sala Kupiecka przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

Poniżej znajduje się lista plików, których przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.
Pliki należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru