PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM - WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 1-ML-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.


Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)
 a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie: wyższe,

• Co najmniej 6-miesięczny staż pracy w sektorze administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.).

• Znajomość Statutu Miasta Krakowa - uchwała Nr CXXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa).

• Znajomość funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa – Zarządzenie nr 252/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

• Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 1559/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

• Doświadczenie w prowadzeniu obsługi sekretarskiej lub kancelaryjnej.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

W szczególności:

Wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań:

1. Prowadzenie obsługi sekretariatu Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa

2. Wprowadzanie przyjętej korespondencji i przesyłek do systemu RISS.

3. Sprawdzanie kompletności załączników eliminowanie korespondencji niewłaściwie skierowanej i przekazywanie jej do właściwego Wydziału.

4. Potwierdzanie wpływu pism do Wydziału oraz przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych referatów Wydziału.

5. Przekazywanie opieczętowanej i ponumerowanej korespondencji z rozdzielni poczty, łącznie z dziennymi wydrukami komputerowymi przygotowanymi oddzielnie dla poszczególnych referatów Wydziału.

6. Udzielanie informacji dla stron ustnie i telefonicznie w zakresie kompetencji i zakresów działania komórek w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Referatów w Wydziale Mieszkalnictwa.

7. Prowadzenie rejestrów procedur zewnętrznych i wewnętrznych, uchwał Rady Miasta Krakowa, uchwał Rad Dzielnic Miasta Krakowa, zarządzeń i poleceń Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Dyrektora Magistratu oraz poleceń i zarządzeń Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa, a także rejestrów upoważnień i pełnomocnictw.

8. Prowadzenie rejestru oraz rozliczanie biletów i kart komunikacji miejskiej.

9. Prowadzenie wewnętrznej kontroli dotyczącej dyscypliny pracowników.

10. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych, prywatnych i godzin nadliczbowych.

11. Zaopatrywanie Wydziału w środki trwałe, wyposażenie i materiały biurowe.

12. Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych

13. Przygotowanie skierowań pracowników na badania profilaktyczne

14. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej zaświadczenia lekarskie

15. Obsługa elektronicznego konta poczty wydziałowej.

16. Ewidencjonowanie i kontrolowanie terminowości załatwiania skarg wniosków i petycji.

17. Porządkowanie dokumentów i przygotowywanie ich do archiwizacji;

18. Sporządzanie spisów akt archiwizacyjnych;

19. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

20. Inne czynności zlecone przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy



Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne



Wynik naboru