PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
(NR REF. 1-WP-2018)

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub z zakresu prawa, administracji.

• Minimum roczne doświadczenie zawodowe.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

• Znajomość ustawy o finansach publicznych.

• Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

• Znajomość ustawy prawo budowlane.

• Znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

• Znajomość etapów procesu inwestycyjnego.

• Znajomość procesu tworzenia budżetu i WPF Gminy.

• Praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel.

• Znajomość zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji w szczególności Referatów Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Prowadzenie spraw związanych z zakresem działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych:

• Planowanie finansowe w perspektywie roku budżetowego i lat następnych oraz monitorowanie realizacji inwestycji strategicznych m.in. z wykorzystaniem danych zamieszczanych przez Jednostki Realizujące w aplikacji informatycznej STRADOM (kamienie milowe, produkty, wskaźniki, powiązanie Zadań inwestycyjnych z obiektami zarządzania strategicznego, takimi jak dziedziny zarządzania, programy i projekty strategiczne).

• Analiza i weryfikacja danych dotyczących inwestycji strategicznych zamieszczanych przez Jednostkę Realizującą w aplikacji STRADOM w zakresie:

 definicji zadania,

 etapu zadania,

 faz procesu inwestycyjnego,

 produktów zadania,

 kamieni milowych,

 planu zadania na rok budżetowy,

 danych dot. limitów wydatków w zakresie WPF,

 celów zadania.

• Analiza projektów Zadań inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych wygenerowanych ze STRADOM (Raport dla zadania, Wniosek o zmianę WPF, Raport Zakres Rzeczowy, Raport Zakres Całkowity) przez Jednostki Realizujące do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa i do projektu budżetu Miasta Krakowa.

• Opracowywanie zestawień planowanych środków finansowych dla poszczególnych zadań strategicznych będących podstawą do opracowania przez Wydział Budżetu Miasta załącznika do projektu budżetu Miasta oraz rocznych zakresów rzeczowych dla poszczególnych zadań strategicznych (w zakresie określonym ZPMK Nr 2896/2016 z 31.10.2016 r.).

• Opracowywanie (na podstawie m.in. złożonych przez JR projektów zadań inwestycyjnych wygenerowanych z aplikacji STRADOM):

 tabeli – Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) obejmującej szczegółowe informacje dot. zadań strategicznych,

 całkowitych zakresów rzeczowych dla zadań strategicznych,

stanowiących materiał dla Biura Skarbnika do przygotowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały ws. WPF oraz autopoprawek do uchwały (w zakresie określonym ZPMK Nr 2896/2016 z 31.10.2016 r.).

• Sporządzanie materiałów dot. informacji o realizacji zakresu rzeczowego inwestycji strategicznych będące podstawą do opracowania przez Wydział Budżetu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za dany rok wg stanu na koniec roku sprawozdawczego (w zakresie określonym ZPMK Nr 2896/2016 z 31.10.2016 r.).

• Sporządzanie materiałów dot. informacji o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPI będące podstawą do opracowania przez Biuro Skarbnika Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze (w zakresie określonym ZPMK Nr 2896/2016 z 31.10.2016 r.).

• Sporządzanie (na podstawie danych z aplikacji STRADOM) informacji na temat realizacji inwestycji strategicznych obejmującej:

 prognozy stopnia wykonania budżetu Miasta Krakowa w zakresie inwestycji strategicznych, z uwzględnieniem planów finansowych Jednostek Realizujących,

 ryzyka i problemy dotyczące inwestycji strategicznych wraz z propozycjami wniosków i zaleceń dla zadań lub etapów zadań zagrożonych,

 informację o realizacji poszczególnych działań w zakresie rzeczowym i planie finansowym.

• Udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy dotyczących inwestycji strategicznych.

• Przygotowywanie materiałów dotyczących inwestycji strategicznych na narady inwestycyjne z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa.

• Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi opracowującymi materiały stanowiące podstawę ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji strategicznych.

• Weryfikacja i opiniowanie, wygenerowanych przez Jednostki Realizujące ze STRADOM, wniosków dla inwestycji strategicznych dotyczących zmian w planie wydatków w budżecie Miasta Krakowa i w WPF.

• Organizowanie i obsługa kancelaryjno-biurowa posiedzeń oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji ustaleń Komitetu Koordynującego.

• Aktualizacja zarządzeń, instrukcji dotyczących pracy Wydziału.

• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji i Kierownika Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 12 marca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru