PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZDROWIA W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA UMK
(NR REF. 3-BZ-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe: prawo, administracja, zdrowie publiczne.

• Minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

• Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o zdrowiu publicznym.

• Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej.

• Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa.

• Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ochrony Zdrowia.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Nadzór i koordynacja zadań z zakresu ochrony zdrowia związanych z programami polityki zdrowotnej, w szczególności Miejskim Programem Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” poprzez:

a) opracowywanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem projektów uchwał

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia w kolejnych edycjach;

b) opracowywanie projektów programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Krakowa;

c) przygotowywanie dokumentacji konkursowej i przeprowadzanie postępowań konkursowych zmierzających do wyłonienia realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym udział w pracach komisji konkursowych;

d) sporządzanie projektów umów na realizację programów polityki zdrowotnej

i rozliczanie finansowe zawartych umów na realizację h programów polityki zdrowotnej;

e) kontrolę realizacji zadań dotyczących programów polityki zdrowotnej, w tym weryfikację pod względem merytorycznym przedkładanych dokumentów;

f) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań dotyczących programów polityki zdrowotnej;

g) realizacja zadania związana z dofinansowaniem programów polityki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym przygotowywanie wniosków, procedowanie umów, rozliczanie i przygotowywanie sprawozdań;

h) realizacja zadania związana z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w tym przygotowywanie wniosków, przeprowadzenie postępowania konkursowego, procedowanie umów, rozliczanie i przygotowywanie sprawozdań.

2. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją programów polityki zdrowotnej poprzez:

a) przygotowywanie promocyjnych kampanii w środkach masowego przekazu;

b) przygotowywanie imprez plenerowych promujących działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;

c) przygotowywanie i udział w konferencjach i szkoleniach;

d) przygotowywanie dokumentów i materiałów promocyjnych.

3. Współpraca z instytucjami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i innymi podmiotami systemu ochrony zdrowia, w tym z konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach medycyny w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

4. Badania i analiza potrzeb mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie profilaktyki zdrowotnej w oparciu o ocenę epidemiologiczną.

5. Obsługa Systemu Sprawozdawczości Elektronicznej Programów Zdrowotnych w zakresie nadzorowanych programów.

6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Biura.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Biuro ds. Ochrony Zdrowia– Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 4 marca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 9 marca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru