PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 9-EK-2017)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie: wyższe: Prawo, Administracja,

• Co najmniej 6-miesięczny staż pracy w sektorze administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustaw: o systemie oświaty, Prawo Oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

• Znajomość ustawy – Karta Nauczyciela.

• Znajomość struktury krakowskiej oświaty.

• Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie:

• Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym.

• Umiejętność analizy sytuacji problemowej dotyczącej kwestii kadrowych w szkole/placówce.

• Umiejętność stosowania przepisów dotyczących oświaty

• Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office

(w szczególności Excel).

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

W szczególności:

Wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań:

• Sprawowanie nadzoru i monitorowanie działań samorządowych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych wszystkich typów, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w tym Ogólnokształcącej ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, Szkoły Muzycznej I stopnia, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkół muzycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych młodzieżowych domów kultury, burs szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnego schroniska młodzieżowego w zakresie określonym właściwym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia relacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, właściwego do spraw edukacji, w szczególności w zakresie:

1. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół,

2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, słuchaczy i pracowników,

3. formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,

• Monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i placówek.

• Analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania.

• Koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego.

• Opracowywanie wytycznych do arkuszy organizacji pracy oraz zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek.

• Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji lub reorganizacji samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion.

• Przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół i placówek.

• Prowadzenie i koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji samorządowych szkół i placówek.

• Współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:

1. reorganizacji, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i placówek,

2. innych zadań wynikających z bieżącej działalności.

• Współpraca z Zespołem Ekonomiki Oświaty w sprawach samorządowych szkół i placówek.

• Organizowanie i koordynacja działań związanych z zapewnieniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół.

• Rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

• Zawieranie porozumień z gminami, dotyczącymi finansowania wydatków, ponoszonych na dzieci z tychże gmin, uczęszczających do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

• Zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących wydawania przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego.

• Realizacja zadań związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w samorządowych szkołach i placówkach.

• Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Weryfikacja kart nauczania indywidualnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat nauczania indywidualnego.

• Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej.

• Wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

• Wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich posiadających postanowienie sądowe.

• Realizacja zadań związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzenia romskiego do placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

• Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych.

• Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół specjalnych, integracyjnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych.

• Przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa ustalających zawody, w których kształcą samorządowe szkoły zawodowe.

• Współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w zakresie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej.

• Współpraca z organizacjami pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego.

• Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących opłat za naukę w samorządowych szkołach i placówkach, pobieranych od cudzoziemców.

• Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotowych w samorządowych szkołach.

• Bieżąca weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach i placówkach.

• Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

• Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie.

• Przygotowywanie opracowań, analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań.

• Rozpatrywanie skarg, wniosków.

• Załatwianie spraw wynikających z bieżącej korespondencji.

• Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału Edukacji, zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego zastępców, kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Edukacji – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 1 stycznia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-19 09:23:50
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2018-01-19 09:23:31
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2018-01-02 09:47:29
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2018-01-02 09:47:14
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-15 11:16:39
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-15 08:17:41
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-15 08:17:39
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 13:29:38
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 13:27:16
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Publikacja