PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(NR REF. 4-GK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rachunkowość, finanse,

c) co najmniej sześć miesięcy stażu pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

b) znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

d) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie;

f) podstawowa wiedza na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

g) wiedza na temat budżetu zadaniowego, metod zarządzania zorientowanego na cele, zarządzania strategicznego, zarządzania jakością,

h) wiedza na temat sporządzania sprawozdań finansowych

i) umiejętność praktycznej oceny kondycji finansowej na przykładzie wybranej spółki miejskiej;

j) znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Uczestniczenie w procesie zarządzania rozwojem gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków;

b) Udział w kontrolach z zakresu gospodarki komunalnej;

c) Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

d) Kontrola i nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług publicznych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, zawartej między Gminą Miejską Kraków a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o.;

e) Opiniowanie sprawozdań finansowych oraz rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych spółek miejskich;

f) Ocena i weryfikacja stawek jednostkowych za usługi komunalne na terenie miasta Krakowa;

g) Ocena i weryfikacja wysokości dopłat w formie rekompensaty za świadczone na rzecz miasta Krakowa usługi komunalne przez spółki miejskie;

h) Prowadzenie analizy kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi;

i) Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

j) Interwencje i odpowiedzi na pisma (skargi, zażalenia, uwagi) dotyczące nadzorowanego zadania;

k) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Wydziału, Urzędu Miasta Krakowa oraz spółkami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

l) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i Komisji Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy;

d) miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK;

e) pierwsza umowa o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy;

b) dokument potwierdzający tożsamość;

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

d) dokumenty potwierdzające staż pracy;

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

w terminie do dnia 19 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 30 października 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali 303 UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-10 08:10:19
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-10 08:09:51
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-10 08:09:47
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-10-23 10:50:52
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-20 14:13:26
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-02 14:16:59
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Publikacja