INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS ORGANIZACYJNYCH I INFORMACJI PUBLICZNEJ WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
(NR REF. 6-OR-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Małgorzata Czeluśniak - Żurowa

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.