PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY OŚWIATY W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 7-EK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe techniczne.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość ustawy prawo budowlane.

• Znajomość prawa zamówień publicznych.

• Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie.

• Znajomość ustawy o systemie oświaty.

• Znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym

• Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office.

• Umiejętność klarownego formułowania myśli w piśmie i mowie.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Analiza potrzeb remontowych samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

• Organizacja i dokonywanie corocznych przeglądów pod kątem remontowym obiektów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

• Współpraca z radami dzielnic w zakresie przygotowywania materiałów do sporządzania planów remontowych szkół podstawowych i przedszkoli.

• Opracowywanie planów remontowych dla szkół ponadgimnazjalnych, muzycznych, specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, burs szkolnictwa ponadpodstawowego oraz młodzieżowych domów kultury, szkolnego schroniska młodzieżowego.

• Weryfikacja planowanych prac remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym.

• Współpraca z jednostkami w zakresie przygotowania przetargów.

• Współpraca z jednostkami przy realizacji zadań remontowych.

• Uczestnictwo w pracach komisji odbioru końcowego wykonanych robót.

• Sporządzanie sprawozdań, zestawień.

 

Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800,- do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Edukacji

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy



Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne



Wynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data aktualizacji:
2017-09-04