PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KADRAMI W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU (1 etat)
(NR REF. 5-OR-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

b) wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawo, administracja,

c) staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw personalnych w jednostkach administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych,

b) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

c) znajomość ustawy Karta Nauczyciela,

d) znajomość ustawy o systemie oświaty,

e) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

f) znajomość ustawy o związkach zawodowych i społecznej inspekcji pracy,

g) umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i umiejętność analizowania dokumentów,

h) umiejętność interpretacji ww. przepisów,

i) umiejętność obsługi programu PŁATNIK,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) analiza wniosków o rozpoczęcie procedury naboru, udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy w UMK zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa,

b) prowadzenie spraw osobowych pracowników UMK w pełnym zakresie od nawiązania stosunku pracy do rozwiązania oraz Dyrektorów MJO,

c) przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych oraz współpraca z Urzędami Skarbowymi w tym zakresie,

d) sporządzanie analiz i sprawozdań kadrowych,

e) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Organizacji i Nadzoru zleconych przez Dyrektora, jego zastępców bądź bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800 - 3.500 złotych brutto – oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony.

c) miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru UMK,

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 30 lipca 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 3 sierpnia 2017 roku

o godz. 8.00 w Sali J. Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-20 08:04:36
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-08-14 13:29:47
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-07-31 10:24:44
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-07-31 10:24:30
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-07-18 14:38:13
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-07-18 14:36:36
BOŻENA BOGUCKA
 Publikacja