PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŻŁOBKÓW W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA
(NR REF. 2-BZ-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 b) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: administracja, prawo

c) doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej min. 1 rok

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,

c) znajomość Statutu Miasta Krakowa i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa,

d) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie Organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

e) znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Biura ds. Ochrony Zdrowia,

f) podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego,

g) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) nadzór nad 22 żłobkami gminnymi,

b) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

c) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,

d) nadzór nad niepublicznymi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

e) udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów,

f) zakupy lokali z przeznaczeniem na żłobki,

g) zlecanie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 podmiotom zewnętrznym (wraz z nadzorem nad realizacją powyższej opieki),

h) sporządzanie na zlecenie wojewody sprawozdań merytoryczno-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (system CAS),

i) bieżąca aktualizacja prowadzonej przez Ministra Rozwoju Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zakresie prowadzonej przez podmioty działalności regulowanej związanej z opieką nad dziećmi do lat 3),

j) obsługa punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorstw, właścicieli żłobków i rodziców.

 

 

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.500-3.200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy,

c) miejsce pracy: Biuro ds. Ochrony Zdrowia,

d) zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 23.07.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone

po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 27.07.2017 roku

o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾

w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
GRAŻYNA ROROT
Osoba publikująca:
GRAŻYNA ROROT
Data wytworzenia:
2017-07-12
Data publikacji:
2017-07-12
Data aktualizacji:
2017-08-09