Dokument archiwalny

 

W dniu 26 października 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę NR XXVIII/333/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2012-2015. W drodze uchwały wybrano 324 osoby, zgodnie z poniższym wykazem.

 

Dokumenty ławników wybranych przez Radę Miasta Krakowa zostały przekazane do Sądu Okręgowego, który powiadomi zainteresowanych o terminie zaprzysiężenia.


Wykaz osób wybranych przez Radę Miasta Krakowa w dniu 26 października 2011 r. na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych na kadencję 2012 - 2015

 1. Do Sądu Okręgowego - Wydział Pracy [pdf] , pozostałe Wydziały [pdf] .
 2. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia - Wydział Rodzinny i Nieletnich [pdf] .
 3. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza - Wydział Rodzinny i Nieletnich [pdf] .
 4. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty - Wydział Rodzinny i Nieletnich [pdf] , Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych [pdf] .
 5. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy - Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich [pdf] .
 6. Zbiorcza lista ławników ławników [pdf] .

 

Informacja dla kandydatów, którzy nie zostali wybrani na ławników sądowych

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani lub podmioty je zgłaszający, mogą odebrać złożone dokumenty.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani – kandydaci lub podmioty ich zgłaszające – mogą odebrać w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów – czyli do dnia 26 grudnia 2011r.
W przypadku nieodebrania dokumentów w tym terminie, podlegają one zniszczeniu.

 


Szanowni Państwo,W 2011 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miasta Krakowa w 2007 r. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na kadencję 2012 - 2015; zapotrzebowanie to wynosi:

 

 1. Do Sądu Okręgowego - 139 ławników (w tym Wydział Karny - 61, Wydział Pracy - 12, Wydział Cywilny-Rodzinny - 66).
 2. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia - 23 ławników (Wydział Rodzinny i Nieletnich).
 3. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza - 39 ławników (Wydział Rodzinny i Nieletnich).
 4. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty - 108 ławników (Wydział Rodzinny i Nieletnich - 46, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 62).
 5. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy - 29 ławników (Wydział Karny - 4, Wydział Rodzinny i Nieletnich - 25).
 6. Łącznie - 338 ławników.

 

Do dnia 30 czerwca 2011 r. możliwe jest składanie w Urzędzie Miasta Krakowa zgłoszeń przez kandydatów na ławników.

Należy jednocześnie wskazać, że na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) zmienione zostały przepisy dotyczące ławników, w tym również koniecznych do spełnienia wymogów. Ponadto, Minister Sprawiedliwości podpisał w dniu 9 czerwca 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Rozporządzenie to, jak również powyższa ustawa, wchodzą w życie z dniem 14 czerwca 2011 r. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Urząd Miasta Krakowa w dniu 10 czerwca 2011 r., na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru - a zatem dokumenty wymienione w znowelizowanym art. 162 § 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, powinny być honorowane niezależnie od tego, jaką datą zostały opatrzone. Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) oraz listy osób zgłaszających kandydata.

Przestawione poniżej wymogi dotyczące kandydatów, jak również wzory dokumentów, zostały sformułowane już zgodnie z nowymi zasadami naboru na ławników.

 

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Formularz zgłoszenia [pdf]
 2. Formularz zgłoszenia [doc]
 3. Wzór oświadczenia [pdf]
 4. Lista osób popierających kandydata na ławnika (kadencja 2012-2015)  [pdf]