Dokument archiwalny

Kontrole Biura ds. Ochrony Zdrowia

Podstawy prawne do przeprowadzania kontroli przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia:

 • art. 121 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r poz. 217 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r w spr. sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331). zm.)
 • art. 54, 55 i 56 ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. Nr 45, poz. 157)
 • uchwała Nr XVI/164/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • Zarządzenie Nr 536/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzacym.

 

Plan kontroli na 2018 rok

 

Plan kontroli okresowych na 2018 r. podmiotów leczniczych dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym.

 

Harmonogram kontroli żłobków samorządowych w 2018 r.

 

Harmonogram kontroli żłobków niepublicznych w 2018 r.

 

Harmonogram kontroli dzienny opiekun w 2018 r.

 

 

                                                   
Podmioty kontrolowane:

 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym:
 2. żłobki samorządowe Miasta Krakowa
 3. niepubliczne żłobki i kluby dziecięce


Zakres kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

 1. realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 2. prawidłowość gospodarowania mieniem;
 3. gospodarka finansowa.

Zakres kontroli żłobków samorządowych:

 1. realizacja zadań statutowych - kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki
 2. prawidłowość organizacji i funkcjonowania placówki
 3. realizacja zadań pod kątem dokonania oceny pracy dyrektora placówki

Zakres kontroli niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych:

 1. kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki
 2. prawidłowość organizacji i funkcjonowania placówki

 

 

Informacje o przeprowadzonych kontrolach przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia

 

 

 

ARCHIWUM