Sesja VIII kadencja RMK numer XXI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (10 Lipiec 2019)


Posiedzenie nr 1  (10 Lipiec 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


5. Zmieniająca uchwałę Nr XCV/1425/14 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 516


6. Zmiana uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 430


7. Utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie

Na XXI sesji RMK /10.07.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego A. Hawranka Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przeprowadzenia analizy prawnej i dostosowania projektu uchwały do następujących w tej kwestii zmian prawnych.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 4478. Wyłączenie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 448


9. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 474


10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 475


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 476


12. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 477


13. Zmiana uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 460


14. Wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 506


15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 509


16. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 507


17. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 452


18. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX /1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 488


19. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 489


20. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX /1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 490


21. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 491


22. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 492


23. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX /1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 493


24. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 494


25. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 495


26. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 496


27. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 497


28. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 498


29. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 499


30. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 500


31. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX /1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 501


32. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 502


33. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 503


34. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 504


35. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 505


36. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 403


37. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 404


38. Podjęcie działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem sprecyzowania zakresu działań wraz z orientacyjnymi kosztami oraz podaniem źródła finansowania.Na XIX sesji RMK /26.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zapoznania się z opinią WIOŚ dotyczącą początkowych badań i analizy osadów.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 42339. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia działań związanych ze wskazaniem możliwych rozwiązań kwestii zadłużenia klubu Wisła Kraków w stosunku do Gminy Kraków oraz określenia możliwych sposobów finansowania krakowskich klubów sportowych w zakresie sportu seniorskiego (zawodowego) poprzez jednolity i transparentny program zaangażowania Gminy Kraków w sport seniorski / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej/ Druk nr 456


40. Nazwa skweru / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 515


41. Opracowanie programu wsparcia dla pielęgniarek zatrudnionych w Szpitalach im. G. Narutowicza i im. S. Żeromskiego / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 518


42. Powołanie Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 519


43. Powołanie Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 520


44. Powołanie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 521


45. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 523


46. Skarga na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 534


47. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/ Druk nr 537


48. Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 538


49. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 524


50. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 525


51. Ogłoszenie zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 508


52. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 454


53. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 461


54. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku na os. Przy Arce 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 462


55. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 470


56. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 471


57. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 58 % bonifikaty od ceny ustalonej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację lokalu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 472


58. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Retoryka 6A w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 62% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 510


59. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 95 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 511


60. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2790/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 512


61. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2929/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 513


62. Zmieniająca uchwałę nr LXII/1347/17 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 469


63. Przyjęcie "Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040"

Na XXIII sesji RMK /28.08.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Drewnickiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uwzględnienia wniosku mieszkańców oraz przedstawienia Radzie Miasta Krakowa analizy zgodności lub niezgodności zapisów programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 514


64. Założenie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 59 w Krakowie oraz włączenia jej do Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 522


65. Zmiana uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 526


66. Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 527


67. Zmiana uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 528


68. Zmiana uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 529


69. Wyrażenie zgody na rozwiązanie Miejska Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 530


70. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej o nazwie "Klimat-Energia- Odwodnienie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 531


71. Rezolucja w sprawie organizacji w Krakowie Igrzysk Europejskich

Na XXI sesji RMK /10.07.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Grupę Radnych Rada odesłała projekt do Komisji Sportu i Kultury Fizycznej celem wydania opinii.

/ projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 539-R72. Skarga na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 540


73. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 541


74. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Kraków terenów pod ogólnodostępną zieleń publiczną / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 542


75. Oświadczenia, komunikaty.


76. Zamknięcie sesji.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2019-05-21