Ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Kultura Odporna

W związku z sytuacją związaną z rozszerzaniem się pandemii COVID-19 i koniecznością zwalczania jej skutków, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców pn. „Kultura Odporna”.

 

W ramach ww. programu uruchomiony zostaje nabór wniosków o stypendium na działania twórcze i artystyczne. Kwota stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie. Wniosek powinien zawierać informacje na temat planowanego zamierzenia i jego ram czasowych oraz opis dorobku twórczego Wnioskodawcy, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe. Do wniosku załącza się oświadczenie dla celów podatkowych. Wnioski niezawierające tych informacji mogą nie być rozpatrywane. Brak załącznika wyklucza możliwość wypłaty stypendium. Do wniosku można dołączyć rekomendację związku twórczego.

 

Zasady i tryb przyznawania Stypendium określa uchwała Nr XXXIX/997/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w roku 2020 r. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

 

Podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, w terminie określonym w § 4 ust. 2, do Kancelarii Magistratu, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, kod pocztowy 31-004. W sytuacji zagrożenia epidemicznego lub epidemii dopuszcza się przesłanie jedynie skanu podpisanego wniosku oraz skanów podpisanych załączników z adresu e-mail wskazanego we wniosku na adres e-mail wydziału właściwego ds. kultury.

UWAGA:

Wnioski w formie elektronicznej proszę przesyłać wyłącznie na adres kd.umk@um.krakow.pl  (prosimy o sygnowanie maili w tytule stypendia „Kultura Odporna”).

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami składa się w terminach:

  1. do 31 maja 2020 r.
  2. do 31 sierpnia 2020 r.

Zobacz więcej: STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU KULTURA ODPORNA

 

Zobacz także: KULTURA ODPORNA 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-05-22
Data publikacji:
2020-05-22
Data aktualizacji:
2020-05-25
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-05-25 09:58:14
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-05-22 14:33:29
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-05-22 14:32:01
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-05-22 14:30:46
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja