STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU KULTURA ODPORNA

DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHNIANIEM KULTURY ORAZ OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI

 

 

 

Stypendium zostało ustanowione uchwałą Nr XXXIX/997/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w roku 2020 r. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

 

Kwota stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie. Stypendium może zostać przyznane na podstawie złożonego wniosku na realizację projektu w okresie od 1 do 6 miesięcy.Wniosek o przyznanie Stypendium w ramach Programu Kultura Odporna powinien zawierać informacje na temat planowanego zamierzenia i jego ramach czasowych oraz informacje o dorobku twórczym Wnioskodawcy. Do wniosku można dołączyć rekomendację związku twórczego.

 

Podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, w terminie określonym w § 4 ust. 2, do Kancelarii Magistratu, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, kod pocztowy 31-004. W sytuacji zagrożenia epidemicznego lub epidemii dopuszcza się przesłanie jedynie skanu podpisanego wniosku oraz skanów podpisanych załączników z adresu e-mail wskazanego we wniosku na adres e-mail wydziału właściwego ds. kultury.

UWAGA:

Wnioski w formie elektronicznej proszę przesyłać wyłącznie na adres kd.umk@um.krakow.pl  (prosimy o sygnowanie maili w tytule stypendia „Kultura Odporna”).

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami składa się w terminach:

 

  • do 31 maja 2020 r.
  • do 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Przyznanie Stypendium w ramach programu Kultura Odporna następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

 

Zobacz więcej:

Wniosek o przyznanie Stypendium w ramach programu Kultura Odporna

Oświadczenie składane dla celów podatkowych

Wzór umowy

Sprawozdanie