Sporządzany plan DĄBIE Logo
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 71,8 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Nowa Huta
Dzielnice: II Grzegórzki i XIV CzyżynyPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWAWYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĄBIE"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

w dniach od 13 lipca do 10 sierpnia 2020 r.

Termin dyskusji publicznej
- zasady zapoznawania się z wykładanym projektem planu w siedzibie Wydziału
oraz termin i zasady składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do strony z ogłoszeniem

Nowe zasady składania uwag drogą elektroniczną do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów w związku ze zmianą przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - szczegóły w informacji - tutajOdnośnik do strony z informacją


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Przystąpienie do niniejszego planu stanowi realizację uchwały Nr L/935/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bulwary Dąbia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Powrót do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego