Historia sporządzenia planu  ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C Logo
 

Łączna powierzchnia planu - 212,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 22 maja 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XVI/339/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2019 r., poz. 4271 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 18 czerwca 2019 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C" pozwoli kompleksowo uregulować procesy inwestycyjne na obszarze wskazanym w dokumencie Studium do utrzymania i rozwoju funkcji mieszkaniowej wraz z funkcjami towarzyszącymi, a w części zachodniej również terenów przemysłu i usług. Rozwiązania planu uwzględnią konieczność ochrony zachowanego układu urbanistycznego, zasobów kulturowych z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i komunalnej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip