Plan DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA Logo
 

Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" - Zarządzenie Nr 1150/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r.
Odnośnik do zarządzenia przekazującegostrona bip

W dniu 11 marca 2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXXVII/946/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" - ETAP C - wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Odnośnik do projektu uchwałystrona bip

W dniu 22 maja 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XVI/337/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" odstępując od sporządzenia Obszarów: Nr 15 i Nr 16 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP B" i uchwałę Nr XVI/338/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" odstępując od sporządzenia Obszarów: Nr 20, Nr 22 i Nr 25 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP B".

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa
o etapowaniu prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA"
w podziale na trzy etapy: A, B, C"
Odnośnik do ogłoszeniaOdnośnik do ogłoszenia

Od dnia 18 października 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" - uchwalony uchwałą Nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2018 r., poz. 6561.


Obszary i granice planu

Mapa z obszarami i granicami planu
z podziałem na etapy: A, B, C


Etap A - obowiązujący Etap B - sporządzany Etap C - obowiązujący
Odnośnik do Etapu A Odnośnik do Etapu B Odnośnik do Etapu C


215 obszarów o łącznej powierzchni 3321,9 ha  (Od dnia 12 września 2018 r. sporządzanych jest 41 obszarów o łącznej powierzchni 1983,3 ha)
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze


W skład obowiazującego etapu A wchodzą obszary oznaczone numerami: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 175, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215 (załącznik - oznaczenia kolorem niebieskim)

W skład sporządzanego etapu B wchodzą obszary oznaczone numerami: 1, 2, 3, 141), 152), 162), 18, 203), 223), 253), 111, 112, 113, 126, 134, 135, 136, 138, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 204, 206, 209 (załącznik - oznaczenia kolorem zielonym).

1) Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2019 r. Nr XIV/269/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PODKAMYK" Rada Miasta Krakowa zadecydowała o odstąpieniu od sporządzania planu miejscowego dla obszaru Nr 14.
2)
Uchwałą z dnia 22 maja 2019 r. Nr XVI/337/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" Rada Miasta Krakowa zadecydowała o odstąpieniu od sporządzania planu miejscowego dla obszarów Nr 15 i Nr 16.
3)
Uchwałą z dnia 22 maja 2019 r. Nr XVI/338/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" Rada Miasta Krakowa zadecydowała o odstąpieniu od sporządzania planu miejscowego dla obszarów Nr 20, Nr 22, Nr 25.


W skład sporządzanego etapu C wchodzi obszar oznaczony na załączniku graficznym numerem 55 (załącznik - oznaczenie kolorem jasnozielonym)


Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” przemawia konieczność zapewnienia ochrony planistycznej terenom cennym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Czynnikiem, który w ostatnich latach szczególnie dotkliwie przyczynia się do uszczuplenia systemu przyrodniczego miasta Krakowa, jest nieplanowa lub planowa zabudowa realizowana niezgodnie z zasadami kształtowania środowiska. Fragmentowanie siedlisk w połączeniu z zabudowywaniem wielu cennych pod względem przyrodniczym obszarów, przecinanie naturalnych korytarzy ekologicznych, przesuszanie siedlisk i zasypywanie zbiorników wodnych prowadzi do katastrofalnego i niezwykle szybkiego zubażania fauny i flory Krakowa. W rezultacie żywiołowego rozwoju zabudowy następują procesy dotkliwie i trwale przeobrażające przyrodę Krakowa. Jedyną, skuteczną ochroną obszarów przyrodniczych jest opracowanie dla nich miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego który w swoich ustaleniach bezwzględnie wyłączy z zainwestowania niektóre z nich lub na których zainwestowanie ukierunkowane na uatrakcyjnienie funkcji turystyczno – rekreacyjnej miasta będzie uwzględniać nadrzędność celów ochrony przyrody. Przyszły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” będzie obejmował swoimi granicami 215 obszarów o łącznej powierzchni ok. 3322 ha, co stanowi ponad 10 % powierzchnia miasta. W skład wskazanych obszarów wchodzą wyznaczone w dokumencie Studium kategorie terenów przyrodniczych tj.: tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR, tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZU oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem W, nie objęte dotychczas miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te wskazano w dokumencie zmiany Studium po diagnozie stanu istniejącego w szczególności wstępnej prognozie mówiącej o trendach przekształceń środowiska, zachodzących pod wpływem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów ale również po określeniu przydatności środowiska dla wprowadzenia różnych form użytkowania i zagospodarowania. Konsekwentnie prowadzona polityka przestrzenna miasta Krakowa ukierunkowana na ochronę wartości przyrodniczych wskazuje na konieczność przygotowania planu miejscowego dla obszarów, które w dokumencie Studium wskazane są do ochrony przed zabudową. Przyszły plan zahamuje presję inwestycyjną, którą stale daje się zauważyć na obszarach niewskazanych do zainwestowania, gdyż jedynie plan wykonany w zgodności z dokumentem studium daje realną możliwość ochrony przed zabudową terenów zieleni.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych