Sporządzany plan DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA Logo
 

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIX/2894/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa  o etapowaniu prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" w podziale na trzy etapy: A, B, C"

Odnośnik do ogłoszeniaOdnośnik do ogłoszenia


Obszary i granice planu

Mapa z obszarami i granicami planu
z podziałem na etapy: A, B i C


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linki215 obszarów o łącznej powierzchni 3321,9 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” przemawia konieczność zapewnienia ochrony planistycznej terenom cennym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Czynnikiem, który w ostatnich latach szczególnie dotkliwie przyczynia się do uszczuplenia systemu przyrodniczego miasta Krakowa, jest nieplanowa lub planowa zabudowa realizowana niezgodnie z zasadami kształtowania środowiska. Fragmentowanie siedlisk w połączeniu z zabudowywaniem wielu cennych pod względem przyrodniczym obszarów, przecinanie naturalnych korytarzy ekologicznych, przesuszanie siedlisk i zasypywanie zbiorników wodnych prowadzi do katastrofalnego i niezwykle szybkiego zubażania fauny i flory Krakowa. W rezultacie żywiołowego rozwoju zabudowy następują procesy dotkliwie i trwale przeobrażające przyrodę Krakowa. Jedyną, skuteczną ochroną obszarów przyrodniczych jest opracowanie dla nich miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego który w swoich ustaleniach bezwzględnie wyłączy z zainwestowania niektóre z nich lub na których zainwestowanie ukierunkowane na uatrakcyjnienie funkcji turystyczno – rekreacyjnej miasta będzie uwzględniać nadrzędność celów ochrony przyrody. Przyszły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” będzie obejmował swoimi granicami 215 obszarów o łącznej powierzchni ok. 3322 ha, co stanowi ponad 10 % powierzchnia miasta. W skład wskazanych obszarów wchodzą wyznaczone w dokumencie Studium kategorie terenów przyrodniczych tj.: tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR, tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZU oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem W, nie objęte dotychczas miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te wskazano w dokumencie zmiany Studium po diagnozie stanu istniejącego w szczególności wstępnej prognozie mówiącej o trendach przekształceń środowiska, zachodzących pod wpływem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów ale również po określeniu przydatności środowiska dla wprowadzenia różnych form użytkowania i zagospodarowania. Konsekwentnie prowadzona polityka przestrzenna miasta Krakowa ukierunkowana na ochronę wartości przyrodniczych wskazuje na konieczność przygotowania planu miejscowego dla obszarów, które w dokumencie Studium wskazane są do ochrony przed zabudową. Przyszły plan zahamuje presję inwestycyjną, którą stale daje się zauważyć na obszarach niewskazanych do zainwestowania, gdyż jedynie plan wykonany w zgodności z dokumentem studium daje realną możliwość ochrony przed zabudową terenów zieleni.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa..

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych