Sporządzany plan DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP B Logo
 

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" - Zarządzenie Nr 1150/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r.

Odnośnik do zarządzenia przekazującegostrona bip

Obszary i granice planu

Mapa z obszarami i granicami planu
z podziałem na etapy: A, B, C
(Etap B oznaczono kolorem zielonym)


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiEtap B o łącznej powierzchni 1976,3 ha
Jednostki ewidencyjne: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze

W skład etapu B zgodnie z uchwałą Nr CVIII/2844/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. wchodzą obszary oznaczone na załączniku graficznym numerami: 1, 2, 3, 141), 152), 162), 18, 203), 223), 253), 111, 112, 113, 126, 134, 135, 136, 138, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 204, 206, 209 (załącznik - oznaczenia kolorem zielonym).

1) Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2019 r. Nr XIV/269/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PODKAMYK" Rada Miasta Krakowa zadecydowała o odstąpieniu od sporządzania planu miejscowego dla obszaru Nr 14.
2)
Uchwałą z dnia 22 maja 2019 r. Nr XVI/337/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" Rada Miasta Krakowa zadecydowała o odstąpieniu od sporządzania planu miejscowego dla obszaru Nr 15 i 16.
3)
Uchwałą z dnia 22 maja 2019 r. Nr XVI/338/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" Rada Miasta Krakowa zadecydowała o odstąpieniu od sporządzania planu miejscowego dla obszaru Nr 20, 22, 25.


Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

powrótPowrót do strony głównej planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip