Strona sporządzanego planu OLSZANICA Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 145,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówOdnośnik do strony bip


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta    
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan znajduje się na obszarze objętym Planem Generalnym lotniska Kraków - Balice na lata 2016 - 2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Plan miejscowy obszaru "Olszanica" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Kraków - Balice na lata 2016 – 2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- ochrona terenów zielonych i cennych przyrodniczo przed zabudową,
- stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w Studium politykę,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoOdnośnik do strony - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego