Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ

Logo
 

Powierzchnia planu - 160,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 1 marca 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXV/1585/17 w sprawie odstąpienia od sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" i "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" obejmują obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni, położony w granicach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo objęty programem Natura 2000. Głównym celem niniejszych planów jest zachowanie ciągłości terenów zielonych w maksymalnym możliwym zakresie, co będzie mieć istotne znaczenie dla kształtowania systemu przyrodniczego Miasta, w tym ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego".


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 21 października 2016 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 25 listopada 2016 r.
 3. Rozpoznanie wniosków złożonych do sporządzanego planu - Zarządzenie Nr 741/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2017 r.
 4. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 1 marca 2017 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXV/1585/17 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.

_do górydo góry
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 października 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LII/963/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej".
Granice obszaru objętego planem "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXV/1585/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej":

  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LII/963/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały oraz załącznik graficzny z granicami planu   |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 741/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozpoznania wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 260/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 530/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2017 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" (Druk nr 1690):

  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip