Historia sporządzenia planu

HISTORIA SPORZĄDZENIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru SKŁAD SOLNY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 0,87 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1915/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2017 r., poz. 4618 - weszła w życie w dniu 25 lipca 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Ustalenia obowiązującego od ponad 9 lat na tym obszarze planu miejscowego rozpoczęły szereg pozytywnych przemian w zakresie kształtowania przestrzeni Zabłocia. Jednakże z uwagi na upływ czasu, oraz zmieniające się uwarunkowania jak i oczekiwania względem tej części miasta, uległy one częściowej dezaktualizacji. Aktualnie w związku z planowaną inwestycją Forum Literatury oraz możliwością pozyskania na ten cel środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, pilnych zmian w zakresie ustaleń planistycznych wymaga obszar dawnego Składu Solnego. Aby możliwie przyspieszyć prace nad zmianą przepisów, zdecydowano o sporządzeniu odrębnego dokumentu planistycznego, zawężając jego granice wyłącznie do obszaru planowanej inwestycji.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych