Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru SKŁAD SOLNY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 0,87 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja planu


Termin składania uwag upłynął z dniem 19 maja 2017 r.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Ustalenia obowiązującego od ponad 9 lat na tym obszarze planu miejscowego rozpoczęły szereg pozytywnych przemian w zakresie kształtowania przestrzeni Zabłocia. Jednakże z uwagi na upływ czasu, oraz zmieniające się uwarunkowania jak i oczekiwania względem tej części miasta, uległy one częściowej dezaktualizacji. Aktualnie w związku z planowaną inwestycją Forum Literatury oraz możliwością pozyskania na ten cel środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, pilnych zmian w zakresie ustaleń planistycznych wymaga obszar dawnego Składu Solnego. Aby możliwie przyspieszyć prace nad zmianą przepisów, zdecydowano o sporządzeniu odrębnego dokumentu planistycznego, zawężając jego granice wyłącznie do obszaru planowanej inwestycji.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych