Historia sporządzenia planu DOLINA RUDAWY Logo
 

Powierzchnia planu - 118,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: VI Bronowice i VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 4 lipca 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CVII/2738/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 r., poz. 5309 - weszła w życie w dniu 8 sierpnia 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu zabezpieczenie cennych terenów zielonych wzdłuż rzeki Rudawy. Jest to plan o charakterze ochronnym, mający ważne znaczenie w procesie łączenia zieleni miejskiej w ciągły, zintegrowany system przyrodniczy. Objęcie przedmiotowego obszaru planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. Zapisy planu mają określić sposób zagospodarowania terenów zielonych oraz terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. Pomoże to chronić obszary cenne przyrodniczo przed niepożądana zabudową oraz umożliwi zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa..

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych