Historia sporządzenia planu DOLINA RUDAWY Logo

Powierzchnia planu - 118,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: VI Bronowice i VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 4 lipca 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CVII/2738/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 r., poz. 5309 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 8 sierpnia 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu zabezpieczenie cennych terenów zielonych wzdłuż rzeki Rudawy. Jest to plan o charakterze ochronnym, mający ważne znaczenie w procesie łączenia zieleni miejskiej w ciągły, zintegrowany system przyrodniczy. Objęcie przedmiotowego obszaru planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. Zapisy planu mają określić sposób zagospodarowania terenów zielonych oraz terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. Pomoże to chronić obszary cenne przyrodniczo przed niepożądana zabudową oraz umożliwi zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 24 czerwca 2016 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 29 lipca 2016 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1635/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2017 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 27 czerwca 2017 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 października 2017 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 października do 14 listopada 2017 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 9 listopada 2017 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 28 listopada 2017 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3561/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r.
 10. Ponowne przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 2 lutego 2018 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 marca 2018 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 17 kwietnia 2018 r.
 14. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 16 maja 2018 r.
 15. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1430/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1475/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r.
 17. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1476/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 czerwca 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr CV/2708/18 w dniu 28 czerwca 2018 r.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 4 lipca 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr CVII/2738/18 w sprawie uchwalenia planu.
 20. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 r., poz. 5309.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1475/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r.

DRUK NR 2945:
- w dniu 27 czerwca 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 2946) - Rada podjęła uchwałę Nr CV/2708/18 w dniu 28 czerwca 2018 r.,
- w dniu 4 lipca 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr CVII/2738/18 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1476/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r. (Druk nr 2946)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1579/2018 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 19 maja 2018 r. (Druk nr 2946)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1608/2018 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 19 maja 2018 r. (Druk nr 2945)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1638/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2018 r. (Druk nr 2945)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CV - 27 czerwca 2018 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CVII - 4 lipca 2018 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 18 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 15 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 marca 2018 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999) a także w związku z uchwałą Nr XLVII/855/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z ponowienia czynności planistycznych w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: 13:30 - 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Dolina Rudawy", w zakresie części projektu planu objętego ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu, zostanie przeprowadzona w dniu 17 kwietnia 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2018 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Zakres części projektu planu ponownie wykładanej do publicznego wglądu, obejmuje zmiany w Tekście Planu i na Rysunku Planu, które zostały wyróżnione kolorem, w przedmiocie:

1. ustalenia przeznaczenia i warunków zagospodarowania dla terenów MW.1, MN/MW.1, ZP.15, ZP.16, ZPs.2, R.12, US.4, KDX.4, KDX.6,
2. zmiany wielkości powierzchni terenów pomiędzy terenem KDZ.3 a terenami: R.8, R.10, R.11, R.12, ZP.12, ZP.13, US.1, WS.7, KDD.4, KDD.5,
3. zmiany warunków zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami: ZL.1, MN/MW.2 MN/MW.3, ZPo.1, ZPo.2, R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10, R.11, R.12,
4. ustaleń ogólnych, dotyczących konieczności zapewnienia, w ramach wskazanej liczby miejsc postojowych na kartę parkingową zgodnie z ustaleniami §13 ust. 9 pkt 3.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, w Tekście Planu oraz na Rysunku Planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 października 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.poz. 1405 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XLVII/855/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 - 11:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Dolina Rudawy" zostanie przeprowadzona w dniu 9 listopada 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 czerwca 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XLVII/855/16 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2016 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CVII/2738/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CV/2708/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr XLVII/855/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1638/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" (Druk nr 2945):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 1608/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" (Druk nr 2945):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 1579/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" (Druk nr 2946):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 1578/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3561/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" oraz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1430/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 5. Zarządzenie Nr 1476/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 1475/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 7. Zarządzenie Nr 1430/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 8. Zarządzenie Nr 3561/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 9. Zarządzenie Nr 1635/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 846/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2018 r. dotycząca rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" (Druk nr 2946):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 592/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2017 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryOdnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip