Sporządzany plan CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 44,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki do projektu planu.
w dniach od 26 lutego do 26 marca 2018 r.

Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu

 
 
Procedura sporządzania planu Projekt planu, projek ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan o charakterze inwestycyjno-porządkującym umożliwi stworzenie nowych regulacji prawnych, w dostosowaniu do wizji przestrzennej określonej w zmienionym Studium. Celem planu jest skuteczne przeciwdziałanie degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy, porządkowanie procesów zagospodarowania terenu oraz aktywizacja obszaru poprzez wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego rozwoju. Poprzemysłowy obszar, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w Studium, winien być przekształcony w ważny ośrodek centrotwórczy, skupiający funkcje ponadlokalne i metropolitalne.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip