Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 44,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzi BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 13 września 2017 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła poprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" i odroczyła głosowanie nad całością projektu uchwały.


Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projek ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan o charakterze inwestycyjno-porządkującym umożliwi stworzenie nowych regulacji prawnych, w dostosowaniu do wizji przestrzennej określonej w zmienionym Studium. Celem planu jest skuteczne przeciwdziałanie degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy, porządkowanie procesów zagospodarowania terenu oraz aktywizacja obszaru poprzez wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego rozwoju. Poprzemysłowy obszar, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w Studium, winien być przekształcony w ważny ośrodek centrotwórczy, skupiający funkcje ponadlokalne i metropolitalne.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip