Uchwalony plan

UCHWALONY (oczekujący na wejście w życie)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru TONIE - WSCHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 100,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 stycznia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCII/2414/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - WSCHÓD" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Odnośnik do uchwałystrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan porządkujący dla obszaru "Tonie - Wschód" ma uregulować już istniejące i przyszłe procesy inwestycyjne wymagające koordynacji z uwagi na ich skalę i dynamikę. Spontaniczne zainwestowanie może doprowadzić do chaosu przestrzennego, braku spójności i przepustowości układów komunikacyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Tonie - Wschód" pozwoli:
- kształtować zabudowę mieszkaniową kompleksowo wraz z usługami, z przestrzeniami publicznymi oraz zielenią urządzoną na terenach, dla których Studium wskazuje kierunek inwestycyjny,
- utrzymać i uzupełnić zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności mając na uwadze ochronę punktów, ciągów i przedpoli widokowych".

W dniu 18 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych