Obowiązujący plan CZYŻYNY - ŁĘG Logo
 

UWAGA:

1) Od dnia 22 listopada 2018 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE"Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 16 października 2018 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ"Przekierowanie do strony planu
3) Od dnia 21 czerwca 2018 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ"Przekierowanie do strony planu

4) Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2337/17) stwierdzł nieważność § 6 ust. 13 uchwały Nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - ŁĘG" w odniesieniu do obszaru oznaczonego w tej uchwale symbolem U8 - Tereny zabudowy usługowej.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA
Orzeczenie jest prawomocne.

5) Wyrokiem z dnia 29 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
(sygn. akt: II SA/Kr 1079/16) po rozpoznaniu sprawy ze skarg na uchwałę Nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - ŁĘG" stwierdzł nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej i graficznej dla obszarów oznaczonych numerami działek: 216/31, 216/32, 216/35, 216/156, 216/158, 216/178, 216/180, 216/9, 216/39, 216/37, 216/175, 217/25, 217/14, 217/26, 216/62, 216/63, 216/64, 216/65, 216/66, 216/67, 216/68, 216/69, 217/16, 216/70 obrębu 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Powierzchnia planu - 562,3 ha
(522,1 ha od dnia 16 października 2018 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XIV Czyżyny, XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - ŁĘG" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2013 r., poz. 5502.

Plan obowiązuje od dnia 13 października 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 22 listopada 2018 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 22 listopada 2018 r.

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 9 MB)
- uchwalony w dniu 28 sierpnia 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)
- uchwalony w dniu 28 sierpnia 2013 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 sierpnia 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2013 r., poz. 5502 - ogłoszenie uchwały Nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Plan o charakterze porządkującym istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu i jednocześnie aktywizującym procesy inwestycyjne i przekształcenia terenu. Pozwoli on na skuteczne przeciwdziałanie procesom degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip