Obowiązujący plan ŁĄKI NOWOHUCKIE Logo
 

UWAGA:

W dniu 22 listopada 2018 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - ŁĘG"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 151,5 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XIV Czyżyny i XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 7547.

Plan obowiązuje od dnia 22 listopada 2018 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 12 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 października 2018 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 7547 - ogłoszenie uchwały Nr CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Obszar "Łąki Nowohuckie" stanowi szczególnie cenny przyrodniczo element systemu zieleni miejskiej. W związku z powyższym należy do priorytetowych obszarów, dla których Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w celu ochrony najwyższych wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie" umożliwi realizację polityki przestrzennej Miasta, której jednym z celów jest zachowanie równowagi przyrodniczej. Zapisy planu pomogą chronić obszary cenne przyrodniczo przed niepożądaną zabudową oraz umożliwi zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip