Historia sporządzenia planu KOSOCICE Logo

Powierzchnia planu - 252,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
- BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


W dniu 23 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIII/1579/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014 r., poz. 2617 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 23 maja 2014 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem planu jest zapewnienie - w oparciu o ustalenia planistyczne - harmonijnego i zrównoważonego rozwoju objętego planem miejscowym, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy terenami leśnymi i otwartymi, stanowiącymi ważny element południowego pasma przewietrzania Krakowa i terenami przeznaczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa do zabudowy i zainwestowania, przy jednoczesnym zabezpieczeniu obszaru planu przed ekspansywną zabudową terenów do tego nie wskazanych. W obszarze planu znajdują się obiekty fortyfikacji Twierdzy Kraków, stanowiącej unikalny w skali Europy zespół: Fort 50 1/2 O "Barycz" i Fort 50 1/2 W "Kosocice".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 23 grudnia 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 16 stycznia 2012 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 3322/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 12 lipca 2013 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 22 lipca do 21 sierpnia 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 30 lipca 2013 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 5 września 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2788/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2013 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 20 grudnia 2013 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 stycznia do 4 lutego 2014 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 28 stycznia 2014 r.
 12. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 18 lutego 2014 r.
 13. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 630/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2014 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 786/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2014 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 kwietnia 2014 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 kwietnia 2014 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła chwałę Nr CIII/1579/14 w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014 r., poz. 2617.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 786/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.

DRUK NR 1768:
- w dniu 9 kwietnia 2014 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 23 kwietnia 2014 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr CIII/1579/14 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1016/2014 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Druk nr 1768)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CII - 9 kwietnia 2014 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CIII - 23 kwietnia 2014 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2014 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 28 stycznia 2014 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 22 lipca do 21 sierpnia 2013 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 30 lipca 2013 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2014 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko z aneksem (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 13 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 22 lipca do 21 sierpnia 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko z aneksem (ok. 16 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 13 MB)
informaja o wykonawcyPrognoza została wykonana przez „OIKOS” Pracownia Ochrony Środowiska

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2013 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXXIV/436/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 7 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: od 14:00 do 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu obszaru "Kosocice" dla części projektu planu podlegającej ponownemu wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 28 stycznia 2014 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegającym ponownemu wyłożeniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2014 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. JSarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Zakres części projektu planu, ponownie wykładanej do publicznego wglądu, obejmuje zmiany w Tekście Planu i na Rysunku Planu wyróżnione kolorem, w przedmiocie:
1. likwidacji terenu KDW.3,
2. wyznaczenia nowych terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznaczonych symbolami MN.8 i MN.32 wraz z ustaleniem dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania,
b) zieleni nieurządzonej i oznaczonych symbolami Z.33 i Zw.15 wraz z ustaleniem dla nich warunków zagospodarowania,
c) komunikacji i oznaczonych symbolem KDD.12 wraz z ustaleniem dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania,
3. zmiany granicy pomiędzy terenami:
a)ZC.1 i ZPf.1,
b) MN.17 i Z.6,
c) KDL.1 i MN.6,
d) KDL.1 i MN.13,
4. korekty linii określającej odległość 50 m i 150 m od granic istniejącego cmentarza,
5. zmiany warunków zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: MN.1 - MN.32, U.1 i U.2 w zakresie zaznaczonym w Tekście Planu lub na Rysunku Planu,
6. ustaleń ogólnych zawartych w: a) §1 ust.2, b) §3 ust.2 pkt 6, c) §4, d) §5 ust.1 pkt 6 i 7, e) §5 ust.2, f) §6 ust.1, g) §7 ust.1 pkt 1, h) §8 ust.1 pkt 3, i) §8 ust.4 pkt 4, projektu planu.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, w Tekście Planu oraz na Rysunku Planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 lipca 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXXIV/436/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 22 lipca do 21 sierpnia 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i 16 sierpnia 2013 r.) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: od 13:00 do 15:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 9:00 do 11:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Kosocice" zostanie przeprowadzona w dniu 30 lipca 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2013 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 grudnia 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr XXXIV/436/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z przepisami ww. ustaw, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CIII/1579/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XXXIV/436/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1016/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" (Druk nr 1768):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 786/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 630/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" i uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 3642/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" [uzupełnienie zarządzenia Nr 2788/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2013 r.]:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 2949/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2788/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 6. Zarządzenie Nr 2788/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 3322/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 246/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2014 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" (Druk nr 1768):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 164/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip